Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELI IK GRONDBEDRIJF

is gebracht, wordt, voor zoover het niet uit eigen kapitaalsinkomsten van het bedrijf kan worden gekweten, door de gemeente ten laste van haren kapitaaldienst aan het bedrijf verstrekt.

voortvloeit.

2. Telkenjare wordt het bedrag van de rente, welke ten laste van het bedrijf komt, doch ten hoogste het nadeelig saldo van de baten en lasten van het bedrijf op de boekwaarde der gronden bijgeschreven.

3. Het bedrag der op de boekwaarde der eigendommen bij te schrijven rente en het bedrag van de verplichte aflossing op de schuld, welke ten laste van het bedrijf is gebracht, worden, behoudens het bepaalde in artikel 18, vierde lid, voor zoover zij niet uit eigen kapitaalsirikomsten van het bedrijf kunnen worden gekweten, door de gemeente ten laste van haren kapitaaldienst aan het bedrijf verstrekt.

Artikel 15

1. Het bedrijf wordt belast met de leeningsschulden, welke bij den inbreng op de gemeente rusten of na den inbreng door haar zullen worden aangegaan:

a. terzake van de eigendomsverkrijging der ingebrachte eigendommen en het in gereedheid brengen hiervan tot bouwterrein;

b. in verband met de toepassing dezer verordening.

2. Is de waarde van inbreng op een minder bedrag bepaald, zoo wordt het bedrijf slechts met een evenredig deel van de leeningsschuld bij inbreng belast.

3. Een voordeelig verschil tusschen de inbrengwaarde van eigendommen en de daarop bij inbreng rustende leeningsschuld wordt bij het bedrijf geadministreerd als „vrij kapitaal der gemeente , voor zoover het moet worden toegeschreven aan aflossing van

Sluiten