Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

gebleken nadeelige verschillen overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit en lid 4 van het volgende artikel.

In bijzondere gevallen kan de Raad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten besluiten tot uitkeering aan de gemeente van een deel der reserve.

3. Indien bij verkoop van eigendommen deze minder opbrengen dan de boekwaarde, vermeerderd met de in het eerste lid bedoelde kosten, wordt het nadeelig verschil, indien en voor zoover het niet kan worden gevonden door afboeking van het waardeverschil bij inbreng dier eigendommen, gedekt uit de in het tweede lid bedoelde reserve of, indien en voor zoover deze daartoe niet toereikend is, uit de in artikel 19, eerste lid, bedoelde reserve en indien en voor zoover ook deze niet toereikend is, ten hoogste in de volgende 5 dienstjaren, telken jare voor ten minste x/5 gedeelte, door de gemeente uit haar gewone middelen aan het grondbedrijf uitbetaald.

Artikel 18

(zonder rentebijschrijving:)

1. Na elk tijdvak van 10 jaren,

te beginnen met

wordt de waarde van de bij het bedrijf in beheer zijnde eigendommen geschat.

2. Tengevolge van deze schatting ondergaan de boekwaardecijfers bij het bedrijf geen verandering. Een voordeelig of wel nadeelig schattingsverschil wordt op afzonderlijke rekening geadministreerd.

3. Ten aanzien van de financieele uitkomst dezer schatting wordt het bedrijf, niettegenstaande de in artikel 9 bedoelde

(met rentebijschrijving:)

1. Na elk tijdvak van 5 jaren,

te beginnen met

wordt de waarde van de bij het bedrijf in beheer zijnde eigendommen geschat.

2. Tengevolge van deze schatting ondergaan de boekwaardecijfers bij het bedrijf geen verandering. Een voordeelig of wel nadeelig schattingsverschil wordt op afzonderlijke rekening geadministreerd.

3. Ten aanzien van de financieele uitkomst dezer schatting wordt het bedrijf, niettegenstaande de in artikel 9 bedoelde

Sluiten