Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

Artikel 23

1. Een batig saldo van de exploitatie der in erfpacht uitgegeven eigendommen strekt niet tot dekking van een nadeelig saldo van de exploitatie der andere eigendommen, doch wordt gereserveerd.

In bijzondere gevallen kan de Raad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten besluiten tot uitkeenng aan de gemeente van een deel der reserve.

2. Een nadeelig saldo dier exploitatie wordt voor zooveel mogelijk gedekt uit de in het eerste lid bedoelde reserve.

Eerste beginsel van de financieele inrichting is, dat de admini- Splitsing in stratie een juist inzicht verschaft in de waarden der gronden en de comp'exenresultaten der exploitatie. Het is hiertoe noodig de eigendommen te splitsen in complexen. Ook de Rekeningsvoorschriften (artikel 40) verlangen, dat in de balans de grondcomplexen, welke als één zelfstandig geheel kunnen worden beschouwd, elk afzonderlijk met het daarbij behoorende bedrag worden opgenomen en dat de rekening van baten en lasten zoo ingericht wordt, dat de resultaten van de exploitatie van elk grondcomplex duidelijk blijken.

De waarde van ieder complex volgens de boeken van het bedrijf, Bepaling van dus de boekwaarde, moet worden bepaald naar de kosten, welke flarden" ten laste van het bedrijf komen.

Nieuw gekochte gronden worden tegen den kostenden prijs ingebracht. Voor oud bezit der gemeente is deze, indien al bekend,

geen goede maatstaf meer. Daarom wordt de waarde van gronden,

die reeds lang eigendom der gemeente zijn, bij den inbreng geschat.

De inbrengwaarde wordt vermeerderd met de kosten van bouwrijpmaking. Onder deze kosten zijn ook te rekenen de boekwaarden van voor den aanleg van straten en wegen bestemde gronden.

Deze boekwaarden worden bij die der aangrenzende terreinen gevoegd.

Voor de gronden, bestemd voor plantsoenen, parken, speel- en sportterreinen, onderscheidt de verordening naar gelang deze al dan niet een ruimer doel dienen dan den aanleg van het grondcomplex, waarin zij komen te liggen. Strekken zij ter behartiging

Sluiten