Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

dienst moeten regelen (artikel 23a). Bij een districtsverzorging heeft een der gemeenten als centrale gemeente de leiding van den gemeenschappelijken dienst. Goedkeuring, eventueel oplegging en wijziging van regelingen door Gedeputeerde Staten zijn in de wet voorgeschreven.

Voor de uitvoering van de Warenwet verdeelt de Kroon het land in gebieden en wijst voor ieder dezer gebieden een gemeente aan,

die een keuringsdienst daarvoor moet inrichten (artikelen 2 en 5).

In totaal zijn 13 gemeenten hiervoor aangewezen. In de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe werken echter provinciale keuringsdiensten. Toezicht van Gedeputeerde Staten of de Kroon op de verordeningen nopens den keuringsdienst is ingesteld. Ook kunnen deze hoogere besturen voorzieningen voorschrijven. Het Rijk draagt een deel der kosten *).

De Girowet van 1936 (S. no. 307) vereischt in den vervolge voor Girodiensten, de oprichting van een gemeentelijken girodienst een van Rijkswege te verleenen vergunning. Indien deze vergunning verleend wordt,

zullen daaraan voorwaarden en bepalingen worden verbonden,

welke de gemeentelijke dienst in acht zal moeten nemen 2).

Een vergunning kan bij wijziging van omstandigheden of nietnaleving van de voorwaarden worden ingetrokken. Bestaande girodiensten zullen geen vergunning behoeven, doch ook ten aanzien van hun beheer zullen bepaalde voorschriften kunnen worden gegeven.

Willen gemeentelijke stortings- en ophaaldiensten en gemeentelijke spaarbanken niet als girodiensten worden aangemerkt, dan zullen zij zich, volgens door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Financiën te stellen voorwaarden, strikt tot hun eigenlijke taak moeten beperken 3).

Uit deze formeele bevoegdheidsartikelen kan de strekking der

wet niet blijken. Deze wet beoogt geenszins de bevordering van

het gemeentelijke girowezen, maar wenscht integendeel haar groei-

*) Zie voor de kostenverdeeling artikelen 13 en 30 der wet.

2) Zie het Gemeentegiro-besluit 1938, Sl.bl. no. 359 A en F. O. 1939, blz. 13.

8) Zie de Ministerieele beschikking van 29 December 1938/11 Januari 1939 in St.crt.

25 Januari 1939.

Sluiten