Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

sloten, dat bij gunstige marktverhoudingen deze bijdragen zullen kunnen vervallen en de destructoren zelfs nog vergoedingen aan de gemeenten zullen kunnen uitkeeren. Voor het contact met en het toezicht op de financieele gesties van deze destructoren hebben de gemeenten meest gebruik gemaakt van haar eigen organisaties, de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten en de provinciale afdeelingen daarvan. *)

Centrale ^ Een afvalproduct van de gasfabricage, het ammonia kwater, verfabriek. werkt de Centrale Ammoniakfabriek te Weesp zoo nuttig mogelijk.

Van dit bedrijf zijn een aantal gemeenten de houdsters der aandeelen. Overigens wordt het met van gemeenten en particulieren verkregen obligatie kapitaal gefinancierd.

De Centrale Ammoniakfabriek heeft met vele gemeentelijke gasfabrieken contracten gesloten voor het afhalen en verwerken van het ammonia kwater. Andere bedrijven verwerken dit zelf of zien gelegenheid het te loozen zonder schade te veroorzaken. Op de naleving in het bijzonder van de financieele bepalingen der contracten ziet voor de gemeenten de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten toe 2).

Mogelijkheid De toekomst kan nog andere vormen van concentratie brengen. publiek™6 Ik denk hier aan de mogelijkheid, welke sedert de Grondwetsrechtelijke wijziging van 1922 rechtens ontwijfelbaar bestaat3), dat nieuwe publiekrechtelijke lichamen met verordenende bevoegdheid worden ingesteld. Deze nieuwe vorm zou kunnen worden benut om de zorg voor bepaalde bedrijven van gemeenten af te nemen.

Havenschap. Zoo wordt sinds een aantal jaren overwogen om de behartiging van de havenbelangen bij den mond van de Maas te concentreeren bij een nieuw daarvoor te stichten lichaam, een havenschap 4).

1) Zie voorts Dr. Th. van Luytelaar, Het destructiewezen in Nederland, 1931, en Drost, Het destructordistrict Purmerend, 2e druk, 1936.

2) Voor de verwerking van afvalstoffen dient ook de door den Staat opgerichte N. V. Vuilafvoermaatschappij „V. A. M.'\ die het Haagsche straatvuil, ten behoeve van ontginningsarbeid, naar Drenthe vervoert. Se Van Poelje, Osmose, blz. 56.

3) Zie artikel 194 der Grondwet van 1922 thans artikel 155.

4) Zie hiervoor Reorganisatie gemeentebestuur, rapport der Commissie-Van der Pot,

hoofdstuk V en Mr. J. in 't Veld, Nieuwe vormen van decentralisatie, 1929, blz. 58—82,

het verslag van de door de Regeering ingestelde Commissie (onder voorzitterschap van

Sluiten