Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

Staten komen in het algemeen slechts tweemaal per jaar bijeen. De commissie van bijstand kent de Provinciale wet niet. Daarom zouden de Provinciale Staten zelfs gewichtige beslissingen inzake het beheer geheel aan Gedeputeerde Staten moeten overlaten.

In Noordholland is dit bezwaar ondervangen door de instelling van een Raad van toezicht voor de provinciale bedrijven. Voorzitter is een lid van Gedeputeerde Staten, zes leden van de Provinciale Staten hebben daarin zitting. Deze Raad is voorts gebruikt om een stem in het beheer te geven aan eenige deskundigen en aan enkele vertegenwoordigers van de belangen der verbruikers. De Raad van toezicht heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseeren. De Voorzitter en een gedelegeerd lid van de Provinciale Staten vormen met de directie der bedrijven de Dagelij ksche Commissie, die, uitsluitend in spoedeischende gevallen, bevoegd is zelfstandig beslissingen te nemen l).

De meeste provincies hebben voor het gewestelijk electnciteitsbedrijf den vorm van de n. v. gekozen. Voor de n. v. kunnen de noodige bestuurscolleges worden ingesteld. Wel wordt door dezen vorm de invloed der Provinciale Staten op het bedrijfsbeheer zeer beperkt 2).

Inter- Van Poelje heeft betoogd, dat intercommunale lichamen zeer

' goed voor de electriciteitsvoorziening ook van groote gebieden hadden kunnen zorgen. Nu de ontwikkeling anders is geloopen, zouden z. i. de provincies zich geleidelijk moeten terugtrekken door overdracht van de provinciale bedrijven aan intercommunale lichamen 3).

Het bezwaar van de vermenging der provinciale functies zou hiermede zijn opgeheven en dit zou een belangrijk voordeel zijn.

Naar ik meen, heeft deze oplossing geen kans van slagen. De taak van de provincies op het gebied der electriciteitsvoorziening is historisch gegroeid en deze taak op zichzelf hebben de provincies goed vervuld. Laat ons billijk zijn en erkennen, dat de gemeenten niet zelf te juister tijd die taak in intercommunaal verband ter

*) v. d. Tempel, t. a. p. blz. 88—90.

2) Zie inzake dit punt artikelen van Mr. Sannes en Mr. de Moor in Ec. Stat. Berichten nos. 582 en 591.

3) De electriciteitsvoorziening in Nederland, 1929, blz. 16—19.

Sluiten