Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKEUNGSTENDENZEN

Koppeling. Wel 1S Je wenschelijkheid aanvaard van de onderlinge koppeling der bestaande groote centrales. Deze verhoogt de bedrijfszekerheid: valt een centrale geheel of ten deele uit, dan kan een andere de stroomlevering voortzetten. Zij is voorts van belang, omdat het door koppeling mogelijk wordt de behoefte aan uitbreiding van centralecapaciteit te combineeren, waardoor de noodige uitbreiding tot de kleinst mogelijke proportie kan worden gereduceerd '). Daartegenover moeten de niet geringe kosten van de koppelleiding en -installatie in aanmerking worden genomen.

Tusschen vele centrales zijn reeds koppelleidingen tot stand gebracht. De Provincie Zuid-Holland heeft onlangs krachtens haar Electriciteitsverordening de gemeente Dordrecht toestemming geweigerd tot een uitbreiding van haar centrale, omdat zij in staat was met Rotterdam te koppelen2).

Electrici- Na den arbeid van eenige Staatscommissies en na eenige ge¬

strande wetsontwerpen is het de Regeering thans eindelijk gelukt een Electriciteitswet (wet van 22 October 1938, S. 523) in het Staatsblad te krijgen. Van den inhoud der wet vermeld ik het volgende.

Deze wet vereischt een door de Kroon verleende concessie voor den aanleg en de exploitatie van electriciteitswerken, waaronder de wet verstaat: inrichtingen, strekkende tot het voortbrengen, het geleiden, het transformeeren, het verdeelen of het leveren van electnsche energie. De gewestelijke bedrijven, die ook vóór deze wet een Rijksconcessie plachten aan te vragen, zullen deze dus ook thans behoeven. Aan de concessie zullen talrijke bepalingen worden verbonden, die de Regeering een veelomvattend toezicht op de geconcessioneerde bedrijven zullen geven, o. a. met betrekking tot de voorwaarden van stroomlevering. De Kroon zal bevoegd zijn de electriciteitswerken of een deel daarvan te naasten, hetzij ten behoeve van het Rijk, hetzij ten behoeve van een ander openbaar lichaam of een concessionaris.

Een gemeente, die de electrische energie van anderen betrekt

*) Lulofs, Rationeele electriciteitslevering in Nederland, blz. 8.

2) Zie omtrent het koppel vraagstuk en de organisatie van de Engelsche electriciteitsvoorziening Koelma, Het ,,Grid", Gemeentebestuur 1939, blz. 1.

Sluiten