Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

Hoogovens.

Districtsvoorziening.

Eén

gasbedrijf.

de bevolking voor de verkrijging van deze goedkoope brandstof op het gasbedrijf was aangewezen. Het bezwaar is te verhelpen, indien de gemeente tegen matigen prijs cokes kan mkoopen en ter beschikking van haar ingezetenen stellen.

De Hoogovens gingen in 1925 cokesovengas leveren aan gemeenten in den omtrek van het bedrijf. Thans leveren zij gas aan Velsen, Beverwijk, Krommenie en Wormerveer.

In totaal bedroeg het aandeel van beide bedrijven in de gasvoorziening van ons land in 1933, 8,9 %.

De gasproductie zoowel van de Staatsmijnen als van de Hoogovens Iaat nog een sterke uitbreiding van dit percentage toe. Vooral geldt dit voor de Staatsmijnen, die volgens Kessler nog eenige malen meer gas zouden kunnen afleveren dan de hoeveelheid van 1933, rond 60 millioen m3. Naar zijn oordeel zou een voortzetting van de transportleiding tot aan de gemeente Utrecht voor de hand liggen; daar zou de leiding wellicht aan andere districtsnetten kunnen worden gekoppeld.

De ervaringen in Duitschland, België en Engelandmaken waarschijnlijk, dat ons land bij de concentratie der gasindustrie nog slechts aan het begin der ontwikkeling staat. In deze landen is de gasproductie veel sterker geconcentreerd dan hier te lande. Voorop staat in het buitenland de benutting van cokesovengassen. Maar daarnaast zijn ook districtsgasfabrieken gesticht, die in verren omtrek het gas leveren.

Prof. Van Iterson, directeur der Staatsmijnen, heeft in een geruchtmakende rede2) gewezen op deze ontwikkeling in het buitenland en op het belang van een goedkoope gas voorziening voor de industrie. Naar zijn oordeel zal de gemeentelijke gasvoorziening door een landelijke moeten worden vervangen. Deze zou het gas moeten verkrijgen ujt groote gasfabrieken en van de cokerijen der Staatsmijnen en Hoogovens. Bij wijze van overgang zouden de gemeenten de distributie nog kunnen behouden. Het ééne gasbedrijf zou den vorm kunnen hebben van een Staatsbedrijf, een

x) Zie hiervoor Kessler, Franken, t. a. p. en de hierna te noemen rede van Prof. Van Iterson.

2) Rede voor de Vereeniging van Gasfabrikanten, 1938, Het Gas, blz. 220 en vlg.

Sluiten