Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELINGSTENDENZEN

dering van de beteekenis der zuiver-gemeentelijke bedrijven kunnen leiden. Water is een gave der natuur, die niet aan alle vindplaatsen in onbeperkte mate kan worden onttrokken. De toeneming van de bevolking en van de drinkwatervoorziening maakt het daarom wenschelijk een economisch gebruik van de soms op grooten afstand van de verbrui kscentra gelegen winplaatsen te verzekeren.

Vrij urgent is dit vraagstuk reeds voor het dichtbevolkte Westen. In 1931 heeft de Centrale Commissie voor de bestudeering daarvan de Commissie Drinkwatervoorziening Westen des Lands ingesteld. Haar advies zal wellicht in de richting gaan van de vorming van een speciaal bedrijf voor de winning van water op bepaalde vindplaatsen. Dit water zou dan getransporteerd moeten worden naar de gemeentelijke bedrijven, die voor de distributie in hun gebied zouden blijven zorgen 1).

Op den duur zal voor ons geheele land een nationale drinkwaterpolitiek niet kunnen worden gemist 2).

*) Nadat dit was geschreven, werd bekend het plan van 's-Gravenhage om geheel zelfstandig een aanvullingswaterleiding aan de Lek te stichten.

2) Krul, De drinkwatervoorziening van Nederland uit geografisch en hydrologisch oogpunt, Tijdschrift van het Kon. Nederl. Aardrijkskundig Genootschap 1936, blz. 519-520.

Sluiten