Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukke praktijk, een naam, die ook buiten de stad een goeden klank had ... . hij was tot lid van den gemeenteraad gekozen .... hij had zitting in tallooze commissie's en besturen ongetwijfeld een succesvolle carrière, hoewel .... niet zoo overdonderend, als hij eens

had gedroomd.

Zal het wel tot iets brengen — had indertijd notaris Marens gephilosofeerd, — ofschoon niet tot zooveel als hij zelf denkt. Al te eerzuchtig is ook een handi-

cap. —

Gerard Berkhof weet het niet zichzelf, maar btance,

zijn vrouw dat kleine, stille figuurtje in den hoek

van de canapé dat hij nog steeds niet was geklommen tot de hoogste toppen van maatschappelijken roem.

Zij was aan alles schuld.

In woorden deed hij niet anders dan haar kleineeren. In zijn hart had hij een diep ontzag voor haar. . voor de Marens in haar .... voor het ongemeene. Hij geloofde, dat zij maar had te willen .... dat zij niet anders had te doen dan zijn carrière tot de hare te maken en hij zou ongehinderd en moeiteloos tot deze hooge toppen van roem en populariteit kunnen stijgen.

Ze had maar te willen en ze zat daar, stil, werkeloos, met wijde oogen, de smalle handen gevouwen in den schoot.... en ze wou niet, verdomme !

In de maanden na Tonnie's geboorte was hij uit puur dépit — om zichzelf te bewijzen, dat hij haar heelemaal

Sluiten