Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDENKINGEN EN ERNSTIGE GEVOLGEN

Salus aegrotantis supremd lex

Sinds ik mijn brochure „Brillen of geen brillen” l) schree#, leb ik gelegenheid gehad opnieuw in het voorjaar '35 een 1600-taf iienstplichtigen te keuren, waaronder ook de keuring van dè *ezichtsscherpte behoort.

Door deze laatste onderzoekingen zijn mijne inzichten omtrent de gebruikelijke wijze der visusbepaling belangrijk veranderd en. ik heb daardoor de gegrondheid van mijn 10 stellingen in bovengenoemd vlugschrift nog meer gefundeerd bevonden, voor zoover deze niét de presbyopie (ouderdomsrefractie) gelden, daar deze, zooals vanzelf spreekt, door den leeftijd van de onderzochten, daarbuiten valt.

Voor het juiste begrip van dit onderzoek dient eerst herhaal® te worden wat onder gezichtsscherpte verstaan wordt.

De maat daarvan wordt, zooals bekend, uitgedrukt in de» vorm van een breuk, die de verhouding aangeeft tusschen de» afstand waarop de letters van een der letterproeven (Snellen, Straub) nog gezien kunnen worden en dien, waarop het normale oog ze ziet; bijv. Visus (gezichtsscherpte) = ®/12 of wel gelijk Yb d.w.z. de helft van de normale gezichtsscherpte: V. = % ofwel gelijk 1, d.w.z. normale gezichtsscherpte.

Als maatstaf voor de normale gezichtsscherpte neemt me» aan, dat men 2 punten nog afzonderlijk kan onderscheiden onder een gezichtshoek van ongeveer 1 minuut, welke waarde men door waarnemingen heeft vastgesteld.

Fuchs (Lehrbuch der Augenheilkunde blz. 763, 9de druk^ wijst er op dat voor het normale oog de kleinste gezichtshoek ongeveer 1 minuut bedraagt, dus met andere woorden deze waarde geen vaste maatstaf is.

Op dit woord ongeveer leg ik de nadruk in verband met mijn verdere uiteenzettingen.

1) Brillen of geen Brillen? Controverse tusschen de officieele oogheelkunde en dens oogarts Bates van een psychologisch standpunt gezien.

Noot: Woordverklaring: achterin.

Sluiten