Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VEELVULDIG ONNOODIG GEBRUIK VAN BRILLEN

Neurose ziet hij dus nog niet in als een neerslag van een algeméénen neurotischen toestand. Hij schrijft de klachten bij asthenopie toe aan z.g. heterophorie (stoornis in het evenwicht van de uitwendige oogspieren), welke stoornis, naar hij meent, niet alleen de meest voorkomende klacht over vermoeidheid in de oogen zou verklaren, doch ook die over hoofdpijn, oorsuizingen, duizeligheid, amblyopie, rugpijn, ja zelfs kolieken in den buik waarvoor te voren te vergeefs tal van specialisten op ander gebied geraadpleegd waren.

Ter genezing van deze z.g. heterophorie schrijft hij prisma glazen voor; waarmee hij, naar zijn meening, dikwijls wonderbaarlijk succes heeft.

Mocht dit het geval zijn (hoe lang?) dan is dit zeker niet te wijten aan de glazen, doch aan den suggestieven invloed daarvan. Uit bovenstaande blijkt dat asthenopie een neurose vorm is, en dus is zeker niet een bezwaarlijke prisma bril hierbij aangewezen.

Terloops wil ik eerlijkheidshalve zeggen, dat ik zelf destijds, toen ik oogheelkundige praktijk uitoefende, veel brillen heb voorgeschreven voor asthenopie; doch ik had toen nog niet het psychologisch inzicht in tal van lichamelijke ziekten en aandoeningen, hetgeen ik eerst verkregen heb door de studie van psycho-physiologie berustende op philosophie.

In de tweede plaats noem ik de groote trits van myopen voor wie een bril niet noodzakelijk is.

De motiveering berust op feitelijke gegevens, die wij in de eerste plaats te danken hebben aan Dr. Bates, oogarts te NewYork.

Wanneer men uitgaat van de algemeene erkenning, dat de bron van onze kennis gelegen is in de waarneming der feiten, zoo lijkt mij in verband daarmede, het standpunt van de offic. oogheelkunde onredelijk en onjuist om, zonder nader onderzoek, de feiten, door Bates en vele anderen waargenomen, niet te willen aanvaarden, en diens resultaten, zonder meer, als kwakzalverij te beschouwen.

De oppositie der offic. oogheelkunde berust daarop, dat de waarnemingen van Bates in strijd zijn met de tot nog toe geldende theorieën van Helmholtz en Donders e.a. Men bedenkt echter daarbij niet, dat er geen enkele theorie op den duur houdbaar is.

Immers is dit ook zoo gegaan, en hierop wees ik reeds vroeger, o.a. met de theorie, van Darwin, aangaande de verklaring van

Sluiten