Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VEELVULDIG ONNOODIG GEBRUIK VAN BRILLEN

zou zijn geworden voor een door hem gewenscht beroep, en 2°. verkeerdelijk beschuldigd was van simulatie.

In verband met den aard van de psychogene hypertonus van de accomodatie die, analoog aan andere neurosen, zich meer of minder snel openbaren kan, is het volgende geval wel zeer interessant.

Ik zag toevallig, te Leiden, eenige malen een nog jonge matroos van de marine met een bril! Wel heel iets bizonders wanneer men weet dat men bij de marine geen brilledragers kan toestaan.

Ik interesseerde mij voor het geval en sprak den man aan. Deze verklaarde mij toen, dat hij destijds goedgekeurd voor de marine, in dienst bijziende was geworden.

Ik kan niet aannemen dat de man, bij de strenge keuring voor de marine, met onvoldoenden visus door de mazen van het strenge contrölenet zou hebben kunnen doorglippen. Bovengenoemd geval van psychogene spasmus van de accomodatie is hoogst waarschijnlijk in dienst opgetreden en dus kan, naar mijne meening den officier v. gezondheid, die deze matroos destijds goedkeurde, niet het verwijt treffen onvoldoende onderzöcht te hebben. Bovendien werd ik in mijn opvatting versterkt door de mededeeling van den matroos, dat zijn geval zich wel eens meer in de marine voordoet.

Nu de wetenschap er zich meer en meer van bewust wordt welke overwegende invloed de ziel op lichamelijke verrichtingen heeft, krijgt zij gaandeweg een ander en beter inzicht in het ontstaan en in het genezen van z.g. psychogene ziekten en verschijnselen. Naar aanleiding daarvan verwijs ik naar mijn brochure: Blindheid en lichamelijke veranderingen door de ziel verwekt.

Het zou te eentonig worden wanneer ik nog meer dergelijke gevallen van herstel of verbetering van de refractie, bij mijn keuringen, zou vermelden.

Behalve de 2 bovengenoemde categorieën (n.1. die, lijdende aan asthenopie en die, aan myopie) behooren ook daartoe: i°. die, lijdende aan functioneele hypermetropie, 2°. die, aan functioneele astigmatisme, dan wel die, welke de combinatie van beide vertoonen. Bij geringere graden van astigmatisme kon ik, door mijn onderzoek, meer dan eens vaststellen, dat cylinderglazen gedragen werden, die niet noodig waren.

Ik heb daardoor de overtuiging, zonder in de gelegenheid

Sluiten