Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VEELVULDIG ONNOODIG GEBRUIK VAN BRILLEN

geen lichamelijke vooruitgang te constateeren was. Zulke gevallen zullen natuurlijk ook mijn collega’s bekend zijn.

Met het oog op het hierboven behandelde, schrijf ik deze tijdelijke verbeteringen alleen toe aan psychische omstandigheden.

Zijn nu bovengenoemde gevallen van gezichtsscherpteverbetering uitsluitend door overreding, slechts uit een casuistiek oogpunt belangwekkend? Wil dat zeggen dat zij slechts curiosa zijn?

Hierop antwoord ik met volle overtuiging dat deze een veel hoogere beteekenis hebben, ja, dat zij een diepen zin voor onze kennis en het begrijpen van den machtigen invloed van de ziel op het gezichtsvermogen beteekenen, en dus, logischer wijze, op alle physiologische functies.

Om dit inzicht te verkrijgen dienen wij genoemde afzonderlijkheden als symptomen te beschouwen van de algemeenheid der psychische beinvloeding, voerende naar de teleologische totaliteitsgedachte.

Doch laat ik niet vooruitloopen op de volgorde der waarnemingen en de aan deze aansluitende ervaringen.

Wanneer wij gaan begrijpen, dat het zien, naast een physischchemische, ook een wonderbaarlijke psychische functie inhoudt, (op deze samenwerking wees ik reeds in mijn bovengenoemde studie), dan kan het ons niet bevreemden, dat bij de bepaling van de gezichtsscherpte dit is nl. de meest opvallende verrichting van het oog, de zielsinvloed zich ter dege laat gelden, waardoor de wisselingen van den visus verklaard worden.

Dat deze functioneele afwijkingen van de refractie méér voorkomen dan de officieele oogheelkunde vermoedt, bewijst wel het hooge percentage van gunstige resultaten met de methode van Bates.

Waar het ook mij bij genoemde keuringen gelukt is, in tallooze gevallen, den onvoldoenden visus bij functioneele myopie, als het ware in een oogopslag te verbeteren of zelfs tot het normale peil op te voeren, meestal alleen door overreding, zal ook iedere oogarts, en iedere huisarts, die vrij is van vooroordeelen, zich kunnen overtuigen van de gunstige resultaten van deze psychische behandelingswijze. Het spreekt vanzelf dat de oogarts, boven den huisarts, dit voordeel heeft, dat hij, dank zij zijn specialistische opleiding en ervaring, een objectief onderzoek kan en zal instellen naar de oorzaak van den onvoldoenden visus, waardoor hij, na vaststelling dat er geen organische gebreken in het oog

Sluiten