Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ET VEELVULDIG ONNOODIG GEBRUIK VAN BRILLEN

noemt. Menigmaal volgde daarop een verheldering van het gezichtsvermogen en kon hij met gemak de letterproeven verder lezen, ja niet zelden tot e/3, d.w.z. twee maal scherper dan de normale visus. Uit den aard der zaak is deze plotselinge verbetering niet het gevolg van.het z.g. palmeeren, doch wel hoofdzakelijk van het vertrouwen, in beter te kunnen zien, door mijn aansporende woorden. Vastknoopende aan het bovenstaande wordt het duidelijk, dat bij de gebruikelijke bepaling van de brilsterkte, de door den onderzochte aangegeven gezichtsscherpte slechts een subjectief, doch niet een objectief gegeven is. Het voorschrijven van een bril, berustende uitsluitend op dit subjectief gegeven, niet gecontroleerd door een objectief onderzoek (skiaskopie), is even onwetenschappelijk als bijv. het voorschrijven van een of ander hoofdpijnpoeder tegen hoofdpijn, zonder nagegaan te hebben wat de oorzaak van de klacht is.

Het voorschrijven van een bril, uitsluitend gegrond op de subjectieve gegevens van den onderzochte, is derhalve een symptomatische en niet een causale behandeling. De voorgeschreven bril moge dan weliswaar den patiƫnt voldoen op grond van zijn symptomatische klachten, doch voldoet niet aan den eisch van een causale behandeling, dat wil zeggen: opheffing van den psychogenen spasmus. Een dergelijke bril is dus niet alleen onnoodig, maar irrationeel, ja kan zelfs schadelijk zijn, zooals nader uiteengezet zal worden.

De skiaskopie is een waardevolle methode bij het objectief onderzoek van de refractie. Toch zijn er gevallen, zooals mij persoonlijk gebleken, dat ook bij dit onderzoek in de donkere kamer de psychogene spasmus, inwendige noch uitwendige, opgeheven wordt. Eerst wanneer ook de psychische methode van Bates ter opheffing van de uitwendige kramp faalt, kan men m.i. met een gerust hart zich op de gegevens der skiaskopie verlaten.

Ik gebruik hier de uitdrukking: gerust hart in verband met de groote verantwoordelijkheid in de beslissing ten opzichte van al of niet geschikt zijn voor een bepaald beroep. Door de officieele oogheelkunde is mij n.1. voor de voeten geworpen, dat ik in mijn geschrift gepleit heb voor de methode Bates, die volgens haar gevaar (welk gevaar?) oplevert.

Door mijn ondervindingen kom ik echter tot een tegenovergestelde gevolgtrekking, n.1. dat bij het officieel erkende onderzoek van visus en refractie, waarbij geen rekening gehouden wordt

Sluiten