Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VEELVULDIG ONNOODIG GEBRUIK VAN BRILLEN

Met betrekking tot de hierboven uiteengezette beschouwingen over de psychogene wisselingen van de accomodatie en logisch daaruit volgende, van de refractie, komen wij, deductief redeneerende tot dezelfde conclusie als tevoren, naar aanleiding van Pflugk’s opvattingen (zie blz. 2) dat: refractieanomaliën geen statische (in evenwicht zijnde) doch dynamische (functioneele) afwijkingen zijn.

Zóó beschouwd begrijpen wij de verbeteringen en genezingen door Bates en anderen met de psychische methode bereikt en zóó zijn dan ook mij de daarop betrekking hebbende resultaten bij mijn keuringen verklaarbaar.

Al deze ervaringen geven mij de vaste overtuiging, dat voortgezet wetenschappelijk onderzoek in de richting der psychophysiologie, de vooroordeelen tegen Bates’ methode (ik heb hier dus alleen zijn therapie, niet de vaak onwetenschappelijke verklaringen van zijn resultaten, noch minder zijn irrationeele dier-experimenten op het oog) zal wegnemen, wat aan het heil der lijdende menschheid ten goede zal komen.

Wanneer wij onze psycho-physiologische beschouwingen laten divageeren, dan komen wij tot de conclusie dat afwijkingen en schommelingen, analoog aan die der accomodatie, zich in alle physiologische functies openbaren als gevolg van den invloed van den geest, in concreto van de ziel, op onze lichamelijke verrichtingen. Opvallend is dit o.a. op de functies van de motorische sfeer, wat men in sportkringen noemt: in goede of slechte conditie zijn. Heel praegnant teekent zich dit wel af in de wisselingen van de prestaties van een uitstekend biljartspeler, waar genoemde psychische invloed zich, zelfs bij de meest geroutineerde en kalme spelers, laat gelden. Nog meer in het oogspringend is het verschijnsel van wisselingen in den tonus van de arteriën onder gemoedsaandoeningen. De ernstige gevolgen van langdurige hypertonus van de arteriën zijn bekend in den vorm van de ziekte van Raijnaud en in die van spontane blindheid door hypertonus van de arteria centralis retinae. Verder vermeld ik in verband hiermede de schommelingen in de functies van het vegetatief systeem, bekend als psychogene neurosen, in welk duister gebied veel licht gekomen is o.a. door de proeven van Deutsch en van Heyer 1).

Na deze uiteenzettingen betreffende de wisselingen in de physiologische functies, zoowel van het vegetatief systeem als

1) Heyer: Das körperlich-seelische Zusammenwirken in den Lebensvorgangen.

Sluiten