Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GODLOOCHENAAR

De GODLOOCHENAAR had zijn leven van vijftig jaren verre van vroolijk doorgebracht, heelemaal niets anders gedaan dan godloochenen. Het is een ijdel bedrijf, maar tevens een kwaad, en hij stond dan ook bij zijn medeburgers in een onaangenamen reuk. Wel hadden zij geen schade van ’s mans lasterlijke beweringen, want zij volgden stipt het spoor hunner vaderen, gingen ter kerk zooals van hen verwacht werd en leefden ongeveer tevreden in het besef van hun zondigheid met de hoop op beter, hetgeen voor gewone menschen voldoende was. Maar Krijn, die onafhankelijke geest, kwetste de goede zede en dat deed hij gedurig. Natuurlijk was niet iedere burger het met den anderen eens over alle zaken van het leven, integendeel, er bestond een groote mate van verschil in meerling, dat was ook gezond en bevorderde de welvaart zoowel geestelijk als stoffelijk. Over één ding echter waren zij het onbestreden eens, na-

Sluiten