Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze van: rekenen als Bartjens, en men weet dat er in het gerucht overdrijving schuilt.

Maar de faam van drinker had hij en ongetwijfeld terecht volgens degenen die hem gekend hebben. Het valt echter op dat er in deze getuigenissen uitdrukkelijk en eenparig op gewezen wordt dat niemand Puymys, hoe duidelijk hij ook in kennelijken staat mocht verkeeren, werkelijk dronken heeft aanschouwd. Nu kan men de vraag stellen wat daarmede verstaan moet worden. Noemde men werkelijke dronkenschap dien weerzinwekkenden toestand, waarin een man zich bevond wanneer hij de heerschappij over lichaam en geest verloren had? Den graad van dronkenschap die in het begin van de negentiende eeuw veel voorkwam, voornamelijk onder heeren, die het deftig vonden op een handkar naar huis vervoerd te worden, ofwel in den vroegen morgen tegelijk met den melkboer op de stoep van hun deur te verschijnen, gearmd met een diender? In Puymys’ tijd bereikte het euvel zelden meer dezen liederlijken graad, de drankbestrijding had dit gelukkig toen reeds overwonnen. Maar met werkelijke dronkenschap kon men ook veritaan den duurzamen toestand van beneveldheid

Sluiten