Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT

aanstaande veiling in Amerika. Hij vertelde mij, dat dit wel een beetje ’n zonderlinge opdracht leek voor een kunsthandelaar, maar dat hij in den heer Bakker vertrouwen stelde en niemand wist die beter geschikt was voor deze moeilijke opdracht. Moeilijk en, naar later blijken zou, gevaarlijk 1 Ik raadde den heer Williams aan, niet veel ruchtbaarheid aan de zaak te geven, daar er altijd liefhebbers voor een dergelijk sieraad waren te vinden! Ik deelde hem als mijn meening mede, dat de grootste voorzichtigheid gewenst was. En ongetwijfeld, mijnheer Bakker, heeft Mr. Williams U op het hart gedrukt zeer voorzichtig te zijn.”

De heer Westwood onderbrak zijn verhaal even en 'van deze korte pauze maakt oom Henri gebruik door met een hoofdknik te kennen te geven dat de veronderstelling van den verteller juist was geweest

„Al verder pratend”, zei mijnheer Westwood, de draad van zijn verhaal weer oppakkend, „kwamen wij terecht bij de wapenverzanieling van mijn gastheer en al spoedig waren wij in een druk gesprek gewikkeld over het verschil tussen een Spaanse kling van Toledo en een beproefd Japans zwaard. En toen ik hem zei, dat ik een kostbaar Japans zwaard wist te kopen, waarmede hij zijn verzameling zou kunnen completeren, was hij onmiddellijk geestdriftig en gaf mij de opdracht een dergelijk zwaard voor hem te kopen. Vooral toen ik hem vertelde dat het zwaard, dat ik bedoelde eigenhandig gesmeed was door den beroemdsten wapensmid van Japan, Masamuni.”

Qnze beide vrienden Hans en Kees vóelden hoe zij bij het woord Masamuni een kleur kregen. Doch de aandacht waarmede het gezelschap het verhaal aanhoorde, gaf hun de verzekering dat zij niet bang behoefden te zijn uitgelachen te worden, want deze volwassen mensen geloofden het even grif als zij zelf dat gedaan hadden.

„Ik verzoek U dus goed te bedenken, dames en heren”, zo vervolgde de heer Westwood, „dat er in ons verhaal sprake was van twee opdrachten. De heer Bakker moest een kostbaar

Sluiten