Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PSYCHIATER TEGENOVER DE NEDERLANDSCHE WET

4°. Indien hij op grond van zwakheid van vermogens niet in staat is om zijne eigene belangen behoorlijk waar te nemen.

Dat deze bepalingen op zich zelf en zonder meer niet voldoen aan den hiervoor genoemden eisch van het inhouden eener kwantitatieve en kwalitatieve bepaling, is duidelijk. De eerste moeilijkheid ligt reeds in de vaagheid van de woorden: krankzinnigheid, onnoozelheid, zwakheid van vermogens. Zij hebben niet, gelijk de omschrijvingen: ziekelijke storing en gebrekkige ontwikkeling, op zich zelf, d.w.z. buiten het verband waarm ze gebruikt worden, een groote mate van bepaaldheid, doch zij verkrijgen integendeel hun bepaaldheid hoofdzakelijk eerst in en door het zinsverband en, ruimer, het wetsverband.

Om met de krankzinnigheid te beginnen: dit is een naam, welke aan zeer verschillende toestanden gegevfen wordt [blz 7]. Wanneer dus art. 487 B.W. zegt, dat een krankzinnige onder curateele gesteld kan worden, moeten wij dit zóó opvatten, dat wij den hiervoor [blz. 8] beschreven „omgekeerden weg” moeten bewandelen en eerst moeten nagaan, wat de curateele bedoelt te zijn, m.a.w. welke de toestand is, die blijkens het artikel, in het verband van het geldende recht, onder curateele stelling ten gevolge behoort te hebben.

Vóór de wetswijziging van 1929 bepaalde het artikel, dat een krankzinnige onder curateele gesteld moet worden, doch ook toen beteekende deze bepaling niet, dat iedereen die, in een der vele beteekenissen van het woord, krankzinnig is te noemen, ook steeds onder curateele gesteld moest worden. Het Hof te Arnhem1) weigerde in 1921 iemand, die op goede psychiatrische gronden krankzinnig werd genoemd, onder curateele te stellen, omdat niet gebleken was dat de persoon in kwestie zich bevond in een toestand, „die hem ongeschikt maakt om voor zich en zijn belangen te zorgen en als normaal mensch in het maatschappelijk leven te verkeeren.” Krankzinnigheid beteekende toen: het ontbreken van de^e geschiktheid.

Thans lezen wij: „... kan onder curateele worden gesteld”. Doch ook dit beteekent niet, dat iedereen, die zonder de taal geweld aan te doen krankzinnig is te noemen, ook zonder de wet en het recht geweld aan te doen onder curateele gesteld „kan” worden. Integendeel: het beduidt, dat niet iedere „krank-

1) Hof Arnhem 1 Febr. 1921; W. 10786; N. J. 1921, 791. Bev. door H. R. 27 Mei 1921; W. 10728; N. J. 1921, 791.

SUPPL.

Sluiten