Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PSYCHIATER TEGENOVER DE NEDERLANDSCHE WET

Teruggave aan ouders of voogd zonder toepassing van

STRAF

Toepasselijk tot meerderjarigheid voor feiten, welke voor het 16de jaar zijn gepleegd.

in. KRANKZINNIGEN ENZ.

Krankzinnige gevangenen kunnen op last van den minister in de bijzondere gevangenis worden geplaatst.

1. Brengt de krankzinnigheid (gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens') mede, dat ten aanzien van het ten laste gelegde feit ontoerekenbaarheid bestaat, dan is mogelijk:

a. ontslag van rechtsvervolging zonder verdere straf of maatregel;

b. ontslag van rechtsvervolging en plaatsing in een krankzinnigengesticht ;

c. ter beschikking stelling, d.w.z. (in den regel) plaatsing in een psychopathenasyl; dit echter alleen indien „het belang van de openbare orde dit bepaaldelijk vordert”, d.w.z. indien verwacht mag worden dat de betrokkene voort zal gaan met het plegen van gevaarlijke delicten.

Deze maatregel is alleen mogelijk bij misdrijven (%ie echter de opmerking aan het slot van de%e paragraaf) en bij dronkenschap bij herhaling en eenige andere overtredingen.

d. Plaatsing in een krankzinnigengesticht tezamen met ter beschikking stelling. Toepasselijk bij aandoeningen van voorbij gaanden aard die plaatsing in een krankzinnigengesticht noodzakelijk maken, terwijl overigens de vereischten voor ter beschikking stelling aanwezig zijn.

2. Bestaat een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens, zonder dat ontoerekenbaarheid mag wor den aangenomen, dan is mogelijk:

a. berechting als normalen;

b. berechting als normalen, met bovendien ter beschikking stelling van de regeering. Ter beschikking stelling zonder meer is voor deze groep niet mogelijk. De ter beschikking stelling wordt na de gewone straf ten uitvoer gelegd.

N.B. Krachtens het z.g. „stopwetje” kan ter beschikking stelling voorloopig niet worden toegepast bij plegers van vermogensmisdrijven (wel bij diefstal met geweldpleging, af-

SUPPL.

Sluiten