Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebbers dier dagen, die een grote en welvoorziene tuin bezaten, gaarne met andere liefhebbers en kruidkundigen van professie in binnen- en buitenland in verbinding stonden en steeds er naar streefden, om zich zeldzame planten en variëteiten te verschaffen. Zijn buis was een verzamelplaats van geleerden en minnaars der wetenschappen, hijzelf vermoedelijk een betrouwbaar en ongevaarlijk man.

Het is Carolus Clusius gelukt, om te zijnen huize, waarschijnlijk onder de mom van onschuldig, „weltfremd” geleerde, die enkel aandacht had voor zijn plantjes en boekjes, gedurende vijf jaren, dus gedurende de gehele periode van Alva’s landvoogdij, alle moeilijkheden te ontzeilen. Sr. de Brancion, een man van stand en aanzien, functionaris aan het hof van Mechelen, heeft door deze bescherming waarschijnlijk Ousius vele onaangenaamheden bespaard en hem wellicht zelfs het leven gered.

Maar Ousius heeft zich stellig, vooral in het eerste jaar, wel heel rustig moeten houden. Opvallend is in dit verband de geringe hoeveelheid brieven, die van dit jaar gepubliceerd en bekend zijn, en, hetgeen zeer waarschijnlijk is, geschreven zijn.

Zijn tijd besteedde Ousius ongetwijfeld aan en in de tuin van Jean de Brancion en verder aan het schrijven van de tekst van zijn Spaanse Flora, die hij spoedig dacht uit te geven.

Intussen had eindelijk Willem van Oranje zijn afwachtende houding laten varen. Als onafhankelijk Prins van Oranje wierp hij zich op als beschermer des geloofs, als beschermer tevens van de vervolgde Protestanten. Hij hoopte op steun van buiten, namelijk van de Lutherse vorsten in Duitsland, van de Hugenoten, die zelf in opstand waren, van Engeland, en hij hoopte ook op steun van binnen, namelijk van de verdrukten zelf, zowel Protestanten als Katholieken. Wel waren in Januari een inval vanuit Engeland en een complot in het land zelf mislukt, maar met ieders steun verwachtte Oranje met zijn veldtochtsplan meer succes te zullen hebben.

We weten van het succes in het Noorden: de slag bij

Sluiten