Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij behoefde nu de bijeenroeping van de Staten-Generaal niet meer te vrezen. Pogingen om tot amnestie te geraken bleven door lange aarzeling zonder effect. Terwijl de plannen van Alva, om tot een zuiver belastingstelsel te komen, in plaats van het vroegere, zo omslachtige systeem van de beden, velen de toekomst duister deden inzien.

Alva was er de man niet naar, om zich te bekreunen om gewestelijke en stedelijke privileges of voorrechten, nu het gold de Nederlanden tot een afzonderlijk koninkrijk te verheffen. Om dit doel te bereiken begonnen in de loop van 1569 vele bisschoppen hun werkzaamheden, werden troepen in de steden gelegd. Dit alles wekte in deze gewesten de grootste ontsteltenis en veroorzaakte algemeen wantrouwen en ontevredenheid, te meer daar handel en nijverheid begonnen te verlopen en het geld schaars werd.

Gusius ondervond van dit alles — want hij zat in Mechelen immers midden in de ellende — de directe weerslag. In de loop van 1569 was hij gereed gekomen met de tekst van de Spaanse Flora en ook de illustratie was klaar. Maar Plantijn had geen geld en het werk moest blijven liggen- Het was een droevige ervaring voor Gusius, die zich van de uitgave van zijn Spaanse aantekeningen zo veel had voorgesteld, een verwachting, die, gelijk later overtuigend zou blijken, in alle opzichten gerechtvaardigd was.

Een andere droevige omstandigheid was het overlijden van Charles de St. Omer, bij wien hij te Moerkercke zovele genotvolle dagen had doorgebracht.

Er is door anderen reeds op gewezen, hoe in deze jaren in ons land een toenemende liefde ontwaakt is voor het houden van tuinen, het kweken van planten, zowel bij de hogere standen, als bij de minder ontwikkelde burgerij. Behalve psychologische oorzaken, die bij dit verschijnsel stellig van invloed zijn geweest, was ook de studie der plantkunde hieraan natuurlijk niet vreemd. Bij liefhebbers, in de eerste plaats bij de kruidkundigen van professie, maar ook bij tal van amateurs zag men telkens nieuwe,

Carolus Clusius 4

Sluiten