Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere JNeurenherger geleerden stond Clusius in verbinding. Van bem ontving bij bij voorbeeld herbaaldelijk ertsen en versteningen.

Van Neurenberg voerde zijn tocht naar Würzburg, waar Johannes Posthius zich na zijn huwelijk had gevestigd. Zo bereikte hij in Augustus Kassei. Hier resideerde Landgraaf Willem IV van Hessen, met wien hij sedert 1575 al in schriftelijke verbinding stond. Het had er een ogenblik de schijn van, dat Clusius zich bij Wilhelm IV in dienstbetrekking zou begeven, maar het denkbeeld lokte Clusius zelf geenszins aan: hij had leergeld betaald. Overigens schijnt ook het karakter Van den Landgraaf een ernstige belemmering te hebben gevormd, indien wij tenminste de wel uiterst voorzichtige uitlatingen van Clusius daaromtrent als zodanig mogen interpreteren.

Van Kassei trok Clusius naar de Nederlanden, bezocht er zijn talrijke vrienden en natuurlijk ook zijn uitgever.

Zonder twijfel heeft Clusius zijn vaderland, dat hij na zovele jaren weerzag, met wel zeer gemengde gevoelens betreden! Wat was er sedert die September-dagen van bet jaar 1573, toen hij zo hoopvol naar het keizerlijk hof w-as vertrokken, niet veranderd! Hoe geheel anders kwam bij zelf terug! In plaats van den keizerlijken functionaris kwam nu een ambteloos geleerde, die met moeite van een 'eer bescheiden vermogen kon rondkomen. In plaats van jen man, die nog een grote toekomst voor zich scheen te lebben, kwam een ontgoocheld mens, wel rijker aan rittere ervaringen, maar voor wien toch het verdere leven mjwel perspectiefloos moest lijken. Toen Clusius ging, icheen het, dat voor hem een nieuwe dag aangloorde en iet vaderland in donkere nacht van knechtschap verzonk, ïu hij keerde, was het of over zijn blijde morgen een te vroege avondschemering reeds was neergezonken.

En wat was er in die zes jaren niet veranderd in de Nederlanden! Toen Clusius de Nederlandse gewesten verlet, lag de droeve ondergang van Haarlem nog ieder n de gedachten en maakte Don Frederik zich op naar Alkmaar. Maar daarna kwamen er vreugdevolle berichten:

Sluiten