Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hij te Londen van vrienden heeft ontvangen”. In dit werkje beschrijft Clusius onder anderen cacaobonen en bataten.

Ten derde kwam dan de verkorte Latijnse bewerking van bet „Tractado” van Clristoval Acosta, onder de titel: „Aromatum et medicamentorum in Orientali India nascentium liber”. Dit boek was door Clusius opgedragen aan Wilhelm IV van Hessen. Het bevatte beschrijvingen van plantaardige medicamenten uit Portugees Indië, als tamarinde, opium, enz.

In de zomermaanden van 1582 begon Plantijn met bet zetten van de Oostenrijkse Flora. Clusius verdeelde zijn tijd tussen zijn tuin en bet nakijken van de proeven. Uit zijn brieven blijkt, hoeveel zorg bij daaraan besteedde en hoeveel zorgen hem deze baarden. Nu eens klaagt hij, dat Plantijn zo slecht opschiet, dan weer, dat er zoveel fouten in bet zetsel staan. Maar aan bet eind van bet jaar was bet corrigeren gelukkig voorbij; Clusius sloot de voorrede af op 1 December 1582. Toen het boek verscheen, bleek echter, dat toch niet alle fouten waren hersteld.

Het werk kwam pas in bet licht op de Frankforter Messe van het najaar 1583 en was opgedragen aan keizer Rudolf en zijn broeders, de aartshertogen. De opdracht is wel is waar zeer sober gehouden, maar toch schijnt deze opdracht aan den keizer wel ietwat misplaatst. Die aan de aartshertogen zou nog te beschouwen zijn als een uiting van erkentelijkheid voor hun hulp bij het verkrijgen van het honorarium. Misschien heeft Clusius den keizer niet voor het hoofd willen stoten, misschien ook hoopte hij, dat hij hiermede een douceur deelachtig zou worden. Toen deze niet verscheen, heeft Clusius er zelfs om gevraagd bij den hofmaarschalk. Heel veel meer dan een negatieve reden is er dus voor deze hommage niet op te geven.

Het boek is verdeeld in vier gedeelten en omvat 180 capita met 356 houtsneden. Deze laatste kunnen een vergelijking met die uit de Spaanse Flora niet doorstaan. De titel van het gehele werk luidt: „Rariorum aliquot Stirpium, per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam Provincias

Sluiten