Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der voors. stede te maicken eenen cruythoff om de jeucht te dienen tot onderwijs, leringe ende ouffeninge, hebben die voorzorge, toerustinge ende bereydinge van dien belast D. Petram Pauwe, der medecynen doctor ende professor in der voors. universiteyt, mit last om allerley spraytsels, crayden, plantsoenen, bloemen ende andere hoffs anclevingen te versamelen, vergaderen ende in den voors. hoff te brengen, planten ende queecken, ende tot dien eynde nll^n hoffminnaren ende der crayden üefFbebberen, ’t sy in persoon off door brieven te versoucken, dat de zelve ten gemeenen beste gelieve mede te deelen zodanige crayden, plantsoenen, spraytsels, bloemen ende diergelijcke, als zy twe off meervoudich hebben ende elc van hem uyt een bewegent gemoet der universiteyt zijn vergonnende, mit last om dairvan aenteyckeninge te doen ende bouc te houden, om de gedachtenisse van dien te behouden”.

Eindelijk, de 12e Augustus boden Curatoren en Burgemeesters hem inderdaad de betrekking aan. Maar tot zijn grote spijt zagen zij niet helemaal af van de lessen, hoewel deze taak wel aanmerkelijk werd verlicht. Clusius behoefde slechts in de zomer dagelijks in de late namiddag in de tuin te zijn om aan hen, die daarnaar vroegen, het een en ander te vertellen van de planten, ’s Winters zou hij kunnen volstaan met twee uren per week op dezelfde wijze te spreken over specerijen, stenen, metalen, enz., voorzover deze zaken van nut waren bij de studie der medicijnen.

De 6e September aanvaardde Carolus Clusius de hem opgedragen taak: de praefectuur van de hortus medicus en het professoraat in de plantaardige artsenijmiddelen. Van de wintertaak verzocht hij met aandrang ontheven te worden. Hij achtte zich daartoe in geen enkel opzicht bevoegd. Wel wilde hij het weinige, dat hij van deze materie wist, mededelen aan dengene, die in zijn plaats dit vak zou doceren. En inderdaad stelden Curatoren hem hiervan vrij.

Een omstandigheid, die Clusius, ondanks zijn eerste besliste weigering, vermoedelijk zal hebben genoopt, deze

Sluiten