Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yermoedelijk heeft hij zich reeds in de eerste veertien dagen van zijn aanwezigheid te Leiden definitief ingericht, want de 4e November schreef hij zich in in het Album Studiosorum.

Spoedig na zijn aankomst in Leiden werd het rechterbeen hem tot zulk een kwelling, dat hij wederom zich onder behandeling van een chirurg stelde. Het resultaat van diens onderzoek was weinig bemoedigend, er werd inderdaad een luxatie geconstateerd. Voor operatief ingrijpen deinsde men echter terug. Men zou proberen te doen, wat nog te doen was, maar volledig herstel werd uitgesloten geacht.

Dit versterkte Gusius nog in de opvatting, die hij reeds van medici en chirurgen had. Op talloze plaatsen in zijn rijke briefwisseling geeft hij zijn diepgewortelde minachting over deze heren te kennen. Toegegeven, dat zijn ervaringen niet prettig waren, aan de andere kant moet toch niet worden vergeten, dat de benen van Gusius niet het krachtigste deel van zijn lichaam waren. De herhaaldelijke ongelukken, die hij daarmee in de loop der jaren had gehad, bewijzen dat op overtuigende wijze. Maar, afgaande op de resultaten, kunnen we gelukkig constateren, dat de Leidse chirurg nog heel wat heeft weten te bereiken en de invaliditeit van onzen botanicus tot een minimum heeft kunnen beperken. Wat van het malheur restte, moet niet op zijn naam worden geschreven.

Blijkbaar heeft Gusius in het najaar ook de rekening van zijn verhuiskosten ingediend, want een der eerste dagen van Januari 1594 besloten Curatoren en Burgemeesters hem 400 gulden daarvoor uit te betalen.

Toch waren Gusius’ finantiën niet zo ideaal geworden, als hij zich wel gedacht had. Zolang hij, hetzij in Wenen, hetzij in Frankfort, dus binnen het Duitse Rijk, zich op neutraal gebied had bevonden, had de Spaanse regering zijn bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden onaangetast gelaten. Met zijn vestiging in Leiden, ja, door het aanvaarden van een betrekking aan de Leidse universiteit had hij zich openlijk aan de zijde der opstandelingen ge-

Sluiten