Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste niemant en zal werden gecommuniceert dan de professoren van de faculteyt der medicynen ende de voorn. D. Clusio; dat hy in den voors. cruythof met de eerste gelegentheyt zal brengen alle de cruyderen, planten, spruytsels, bloemen ende diergelijcke simplicia, die by jegenwoordelicken heeft; dat hy vorder daerinne benaerstigen zal te brengen, stellen ende op te queecken alle andere cruyden, planten, spruytselen, bloemen mit den anhang ende gevolge van dien, die dezes landts zonne, licht ende aerde connen lijden, verdragen ende toelaten; tot alle ’t welc hy Cluyt, ’t zy doer hem zelven, of deur anderen, die hy daertoe stellen ende heloonen zal, gehouden es te doen alle den arbeyt van spitten, mesten off vetten, zaeyen, planten, weyen, vruchten of begieten, ooc t zaet te winnen ende vorder alles, dat de eere van de universiteyt ende van den cruythoff vereysschen zullen ende gelijc eenen goeden, naerstigen simplicist toestaet, voomemelicken dat by den professoren van de medicynen ende zonderlinge die tot het uytleggen der cruyderen gestelt es of zal werden, des by hun versocht zijnde, zal behandigen zodanige cruyderen, planten, spruytsels, bloemen ende diergelijcke, als zy tot vordemisse van hun lessen zullen van bederff hebben”. Verder werd in zake de aanstelling van Cluyt nog bepaald, „dat hy alle tgeene hy ter zaecke ende behoufte tot de voors. cruythoff van noede zal uytleggen, tzy van aarde, run, zant, mis daerinne te brengen ende diergelijcke, by gescrifte stellen ende daervan tot laste van der universiteyt betaelt werden zal, ende dat hy boven zijn voors. wedden [namelijk 400 gulden] ooc zal hebben de bewooninge in of omtrent de voors. hoff van zeeckere huys ende getimmerten twelc men daartoe redelicker wijse vorder toerusten zal, behalven twelc voorn. Cluyt zyn profyt ooc zal mogen doen mit de overende cruyden, die men in den voors. hof niet van bederff en zal hebben, wel toesiende ende benaerstigende, dat den hoff van alles wel ende ten genougen blijve voorsien”.

Zo was Clusius eerst ontheven van het geven der

Sluiten