Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goa. Hij had èn op zijn reizen èn van zeelieden, die hij in Indië ontmoette, veel van de vaart op Indië vernomen en zelf in Voor-Indië degelijk zijn ogen de kost gegeven. Zijn „Itinerario” vormde dan ook een belangrijke aanwinst voor de zeevaartkunde.

Ook in de Zeeuwse havens kwamen zo herhaaldelijk zeelieden met merkwaardige voortbrengselen van de natuur, met planten of vruchten van uitheemse gewesten. Geen wonder, dat Clusius deze nieuwe connectie dan ook vreugdevol begroette, toen bij begin December 1593 een brief ontving van Willem Parduyn, apotheker en amateurbotanist te Middelburg.

Deze schreef hem, dat hij als vriend van Jean Mouton reeds jaren lang de wens bad gekoesterd, om zich aan Clusius bekend te maken, dat dit door allerlei omstandigheden nog steeds niet was geschied, maar dat hij nu gaarne in de vriendenkring wilde worden opgenomen. Hij verstoutte zich nu Clusius „te begroeten met een cleyn geschenck der eerster spaenscher vruchten, hier in deser stede overgecommen, namelick: een tonneken win genaempt pierre semaines, een doose marmalade, een tonneken sucaeten, een half dozijnne suyre ende alzoo veel zoete granaten, met een 25 lemoenen, twee citroenen, met zommige orange appelen, diewelcke nyet zeere schoen en zyn, overmits alsnoch geen andere gecommen, biddende niet te aensiene de cleyne weerdicheyt der gifte, maer de groote gonste van degenen die hem met dyen zeerjonstelijck gebiedt in u. E. goede gratie. Ende alzoo ic verstaen u.E. veele vremde bulben, saeden, planten, mitsgaders tulpas van diversche soorten, dobbel witte pionien, dens canina, anemones diversche soorten etc. mede gebracht thebben, zal u.E. by desen vriendelijck gebeden zijn my eeniger van dyen deelachtich te maken, twelck ic tuwer E. discretie ende beliefte, tzy met gelde off anderssins, geerene zal recompenseeren. Ende ten dien eynde off daer yet in mijnnen hoff ware u.E. aengenaeme off dienstelijck, gaet hiermede een cathalogus van mijnnen blommen ende simplicien die ic u.E. des versocht zijnde,

Sluiten