Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langhe als het maer een blad heeft, want het voorleden jaer hadde ick een dragende, ende een met een bladt, het welcke nu vier hebbende ooc gebloeyt heeft; dat nu voor die eerste reyse gebloeyt heeft is soo groot van gewas ende hlomme als het andere, soo dat het seecker is datse niet meerder en worden”.

Ook Willem Parduyn bleef met Clusius in contact. Hij schreef in November 1596 een brief, waarin hij zijn teleurstelling te kennen gaf, dat hij sedert lang niets merkwaardigs had kunnen sturen, omdat de handel met Spanje verboden was. Maar enige schepen, die op San Thomé een lading hadden ingenomen om die in Lissabon te lossen, waren toen naar Zeeland gezeild, „brengende nyet besonders mede dan veel elendige mooren, zoo cleyn als groote zoo mannen, vrouwen als kinderen”. Parduyn was aan boord gegaan „om te vragen naer wat vrempts, maer daer en is nyet dan wat wortelen dat die wilden eten”. Van deze wortels zond hij er een zestal en tevens een soort honen of noten „twelck zy eten met eenige farine van wortelen van hoornen”. Onwillekeurig herinnert deze mededeling van Parduyn aan de bekende maniokwortels.

Dat Clusius het geschenk belangwekkend vond, wordt bewezen door zijn „Rariorum Plantarum Historia”, waarin van deze zending gewag wordt gemaakt.

In 1597 kwam zich nog een nieuwe Zeeuwse correspondent melden, namelijk Johan Somer. Reeds in 1593 had Parduyn hem over dezen ingelicht, toen hij Clusius schreef: „En hebbe nyet willen naerlaeten u.E. te adverteeren van de vremde bulben ofte cruyden alhier gebracht over een jaer by eenen zoene van de bailjouw alhier, genaempt Hans Somer, die welcke tot Constantinoble ende van Italien gebracht heeft, ende nyet uyt Indien, maer meest wyt den hoff van den hertoege van Florense”.

Deze Somer zond aan Clusius „de contrefeytsel vande gelluwe fritelaria die dit jaer in dier vougen in mijnen hoff heeft gebloyt, die seer schoon staet om te sayen. Wenschende van herten dat ick daer Van eenige meer hadde ofte eenige affsetsels daeraen vonde om u.E. daer-

Sluiten