Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgedragen zijnde den voorn, proff Bontius ende Paau, dat C. ende B. geresolveert waren hem aen te byeden tam professionem simplicium quam curam et culturam horti, ende dat onder de wedden van 300 g. beneffens de huysinge zijnde annex den voors. hoff, daerinne woonachtich was den voors. Elsevier, is verdragen, dat zyl. sullen jaerlycx tot wedden hebben de voors. huysinge ende 300 g., ende dat den eenen van hen diebus feriatis sal lesen Dioscoridem Mathioli aut alium quenpiam rei herbariae scriptorem, ende den anderen ten minste een uyre sdaechs sal vaceren in den voors. hoff, examinerende de voors. cruyden daer inne sijnde ende de selve explicerende ten geryeve van de geenen, die in den selven sullen begeren te leeren die kennisse van de cruyden, die hy gehouden sal worden daer van te onderrechten; ende des winters ten minste een uyr sdaechs tsijnen huyse zal vaceren in mineralibus ten gelijcken eynde, ende voorts sal waememen de culture van den selven hoff, mitsgaders arbeyden om den selven te vermeerderen naer sijn beste vermogen met de plantsoenen, bloemen ende cruyden daer nyet in sijnde; ende voorts gehouden zal sijn tzy door hem zelven ofte anderen, die hy daertoe sal mogen stellen ende belonen, te doen alle den arbeit van spitten, mesten off vetten, saeyen, planten, wyen, vruchten, begyeten off wateren, t saet te winnen ende vorder alles te doen, wat den dienst, profyt, cyeraet ende eere van de Univ. ende van den Cruythoff vereyschen sal ende gelijck t zelve eenen goeden, getrouwen ende naerstigen simplicista toestaet, in sulcken verstande, dat de genen die de zorge van den voors. cruythoff sal waememen, alle tgene, dat hy ter zaecke van de behoeften tot den voors. cruythoff van node zal uytleggen, tzy van t innebrengen van aerde, run, sant, messe ende diergel., by geschrifte sal stellen ende daervan t’elcken vierendeel jaers tot lasten v. d. Univ. boven die voors. wedden voldaen worden. Des hy geauthoriseert word die overende cruyden, die men in de hoff niet van doen en zal hebben, ofte niet van noden sullen sijn, te vercoopen ofte te verruylen jegens andere

Sluiten