Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cruyden ende om tgeen van t vercofte sal procederen weder anderen mogen copen”.

Op deze wijze kregen de beide professoren, die nooit iets van betekenis hadden gedaan voor de inrichting van de kruidtuin, nu een voortreffelijk verzorgde, door Clusius en Cluyt met liefde en kennis van zaken samengestelde collectie planten, terwijl Paauw, die nu het toezicht op de hortus kreeg, zijn salaris verhoogd zag met 150 gulden en een vrije woning op het Rapenburg!

Uit het voorgaande is overduidelijk gebleken, dat het oppertoezicht van de medicinale tuin geheel en al uit Clusius’ handen was genomen, dat men zelfs niet meer aan de schijn vasthield. Wij mogen wel aannemen, dat het samenwerken met Cluyt (al is het dan ook niet meer mogelijk, het aandeel van Clusius van dat van Cluyt te scheiden) het eerste en laatste is geweest, wat Clusius ooit voor de Leidse Universiteit en Hortus heeft gedaan.

Wij moeten ons voorstellen, dat Clusius in het vervolg uitsluitend zijn tijd besteedde aan zijn boeken en zijn persoonlijke tuin, waarin hij nog experimenteerde met zijn geliefde bolgewassen. Ik betwijfel zelfs, of Clusius zich wel vaak vertoond zal hebben in de hof, waarin collega Paauw nu de kruiden expliceerde! Enige taak had hij aan de Universiteit in elk geval niet meer.

Hij behoefde zich dus niets aan te trekken van de mededeling van de Staten van Holland aan Curatoren: „Alsoo wy verscheyden dachten hebben verstaen dat eenige Professoren van de Universiteyt tot Leyden hen in hunnen dienst nyet en quijten naer behooren, hebben wy goetgevonden t selve U.E. te adverteren, ten eynde d’selve nyet naer en willen laeten metter daet daer inne te voorsien, dat de voors. Professoren voortaen hen quijten naer behooren, ons adverterende vant debvoir hierinne gedaen”.

Dat Clusius echter nog wel degelijk tot de Universiteit behoorde, wordt bewezen door het feit, dat in Maart 1599 ook hij zijn bijdrage gaf, toen de Staten van Holland besloten „de middelen van t’selve lant extra-ordinarie te verstercken tot bescherminge deses lieve vaderlants,

Sluiten