Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naer mijn duneken bedorven, want is niet dan ys”.

Van een edele wedijver om Clusius ter wille te zijn, spreekt dan het vervolg: „Sr. Perduyn haddet casken geeme ten sijnen huyse gehadt, dan my docht goet tselve by my te houden, alsoe ’t aen my geconsigneert compt, tot naerder avys van uwe E. lek hebt op mijn comptoor geset daert passelijeken weer en is ende niet en vriest en daer oock niemant en compt, op datter niet wuyt genomen soude worden”.

Als om te bewijzen, hoe goed de schrijver Clusius in het vervolg zal kunnen helpen, verzekert hij: „Indies uwe E. eenige brieven op Spaignen heeft te bestellen aen my sendende ick wil sorge datse onder seker couverte sullen gaen, dan uwe E. sy geadverteert sijne brieven niet te dateren wuyt eenige vande geünieerde steden dan wel wuyt Calis oft andere neutrale plaetsen om des peryckeles wil. Ick heb mijne broeders in Napels, Venegien ende Antwerpen, soo se uwer E. aldaer ende ick alhier eenigen aengenaemen dienst connen doen: uwe E. heeft ons maer te commanderen, sult ons bereyt vinden ende soo occasie presenteert aen my te schrijven, uwe E. sal sijne brieven aen my adresseren woonende by de bilans in de gulde peer oft laetse aldaer geven aen mijn cousijn Sr. Jan della Faille en sullen my wel geworden. De oncosten vant casken hebben niet te bedieden want sy gaen met andere goederen deur, die ick met denzelven schipper ontfange ende de moyte die oock cleyn is can uwe E. recompenseren met eenige cleyne remenanties ende verworpelingen van sijne bloemen, als uwe E. sijnen hoff geplant hebbende, iet compt over te schieten vande afsetsels”.

Clusius beantwoordde dit welwillend schrijven bijna terstond. Dat hij de geboden gelegenheid dankbaar had aangegrepen, blijkt uit de tweede brief van Noirot: „E.U. brieven soo op Venegien als op Sevillien hebbick onder mijn couverte aen mijnen broeder Robbert Noirot woonende binnen Antwerpen gesonden met expresse recommandatie dat hy de selve met den erste commoditeyt met de posten soude willen voorts senden. Ick hebbe voor

Sluiten