Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dexel Curateurs van der Universiteit ende Burgemeesteren der stadt Leyden hadden te meermael verclaert, dat sy nyet en verstonden dat een professor tweederley professien behoorde te hebben, ende dat oversulcx de voors. C. ende B. daer op heure naerdere verclaringe tsijne meerdere verseeckertheit souden doen willen, hebben de

C. ende B. voors. verclaert dat sy verstaen de Prefecture van den voors. Hoff, mitsgaders de lessen ende examinatien in den voors. Hoff te doen, nyet te wesen eene professie versceyden van de professie der medecinen, daerinne de voors. D. Paau mede sijne lessen dagelijcx is doende, maer te wesen eenderley professie, hoewel de selve is van dubbelde moeyten ende lasten; ende dat daerom de voors.

D. Peterus Paaw hem met sodanige geruchten off suspicien nyet en sal hebben te beswaeren”.

Wellicht is hier de plaats, om het een en ander te zeggen van de familie van Carolus Clusius.

Heel veel heeft Clusius zich nooit met zijn familie bemoeid, maar omstreeks 1600 waren de betrekkingen veelvuldiger dan voorheen.

Van de zeven kinderen, geboren uit het huwelijk van Michel de 1’Escluse en Guillemette Quincault, was Charles de oudste. Zijn broers heetten Bemard, Louis en Jonathan; van de zusters is alleen Marie bij name bekend.

Bemard huwde in 1571 te Rouaan met Geneviève le Conté. In 1589 verhuisde hij naar Rijssel en, aangezien hij daar in moeilijke omstandigheden verkeerde, steunde Charles hem toen finantieel, gelijk tevoren is verhaald. Spoedig daarna overleed hij. Zijn weduwe verhuisde met de kinderen later weer naar Rouaan. Uit dit huwelijk waren negen kinderen gesproten, van welke er vier jong waren gestorven. In 1600 waren nog in leven: Bemard (f1604), Cathérine, Geneviève, Gilles en Jacques. Deze laatste werd in 1615 als medisch student aan de Leidse universiteit ingeschreven.

Clusius’ broer Louis was tweemaal gehuwd en had

Sluiten