Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

19 Juni 1930. Rondschrijven van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid aan Heeren Commissarissen der Koningin in de provinciën, betreffende : uitvoering art. 15 Besmet telijke-Ziektenwet (taxatie van te vernietigen goederen). (Bijv. Stbl. 1930, n°. 152.) 122

28 Maart 1933. Rondschrijven van den

Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken aan heeren Burgemeesters, betreffende de ziekte van Wcil. (Chron. Verz.) 123

29 Maart 1933. Rondschrijven van den

Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken aan heeren Burgemeesters betreffende vaccinatie. (Bijv. Stbl. n°. 54.) 128

WET van den 28sten Maart 1877, S. 35, tot wering van besmetting door nit zee aankomende schepen, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886, S. 64, 8 April 1893,

S. 63, 31 Juli 1915, S. 346, 27 November 1919, S. 784 en 24 Maart 1922, S. 135 130

BIJLAGEN DIER WET.

24 November 1921. Beslutt, betreffende de toekenning van belooning aan geneeskundigen, belast met het gezondheidsonderzoek van zeeschepen 143

8 Maart 1922, S. 102. Besluit strekkende tot uitvoering van art. 13 der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346), tot wijziging van de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35) tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen. (Zooals dit sindsdien is gewijzigd.) 144

15 Mei 1933, S. 276. Besluit ter uitvoering van de wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), gewijzigd bij de wetten van 15 April 1886 (Staatsblad n°.

64), 8 April 1893 (Staatsblad n°. 63),

21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 31 Juli 1915 (Staatsblad n°. 346), 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) en van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135), tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen. (Zooals dit besluit is gewijzigd bij dat van 29 Maart

1934, 8. 131.) 146

1 September 1933, n°. 1543 H, Afd. Volksgezondheid (Ned. Stct. 1933, n°. 171). Beschikking van den Minister van Sociale Zaken, tot vaststelling van het model van de opgave, genoemd in art.

Sluiten