Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

9 van de instructie voor den geneeskundige, belast met het gezondheidsonderzoek, bedoeld in art. 7 der wet van 28 Mrt. 1877, S. 35 (Wering van besmetting door uit zee aankomende

schepen) 198

1 September 1933, n°. 1543 H. Afd. Volksgezondheid (Ned. Stct. 1933, n°. 171). Beschikking van den Minister van Sociale Zaken, tot vaststelling van de regelen, bedoeld in art. 16 van het Koninklijk besluit van 15 Mei 1933,

S. 276 (Regelen voor ontsmetting van schepen en goederen) 199

WET van den 6den Mei 1922, S. 272, tot toepassing van middelen voor ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden, zooals die wet is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 1925, S. 308 (tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering) 207

BIJLAGE DIER WET.

22 April 1933 (Ned. Stct. 1933, n°. 79). Beschikking van den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, betreffende ontsmettings- en zuiveringsmiddelen 213

VERDERE BIJLAGEN.

7 December 1934, S. 642. Wet tot bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs. . 218

15 Januari 1935, S. 14. Besluit tot uitvoering van artikel 2, vijfde lid, artikel 3, vijfde lid, en artikel 9 der wet van 7 December 1934, Staatsblad n°. 642, tot bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van inrichtingen van onderwijs 226

23 Februari 1935 (Ned. Stct. n°. 39). Be¬

schikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in verband met de bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel van onderwijsinrichtingen 238

24 April 1935, S. 201. Besluit, bepalende

de bekendmaking in het Staatsblad van het op 12 April 1933 te 's-Qravenfuige gesloten internationaal sanitair verdrag voor de luchtvaart 241

Sluiten