Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderling zeer verscheiden zijn in mate van gevaarlijkheid en in wijze van verspreiding. Ook is van belang de omstandigheid, of een ziekte steeds binnen de landsgrenzen voorkomt {endemisch is) of wel slechts uit den vreemde kan worden binnen gebracht. Bovendien is de lijst te beperkt. Wel kan zij bij algemeenen maatregel van bestuur telkens door een jaar worden uitgebreid, maar jaarlijksche vernieuwing van een Koninklijk besluit is noodeloos omslachtig. Bovendien geldt nog het bezwaar, dat de bepalingen van de wet niet geven wat zij geven moeten voor een doeltreffende bestrijding.

De wet steunt op den plicht van aangifte van een geval van besmettelijke ziekte, den medicus opgelegd in art. 6 der wet van 1 Juni

1865 (Staatsblad n°. 60), houdende bepalingen op de uitoefening der geneeskunst en den leek voorgeschreven in art. 19 der wet. Haar beschermende maatregelen zijn in hoofdzaak: 1. het kenteeken; 2. bevoegdheid tot afzondering van lijders verblijf houdende in slaapsteden of logementen; 3. ontsmetting van huizen en ontsmetting of vernietiging van goederen ; 4. opruimen of onschadelijk maken van mest, vuil en reinigen van slooten enz.; 5. bepalingen voor het vervoer van lijders en lijken; 6. vaccinatie ; 7. epidemisch verklaring.

Voor den leek is art. 19 der wet een doode letter. Voor den medicus is de plicht opgelegd in art. 6 van de wet van 1 Juni 1865, Staatsblad n°. 60, regelende de uitoefening der geneeskunst, maar dit artikel heeft practisch slechts beteekenis met betrekking tot de ziekten, genoemd in art. 1 van de wet van 1872. Andere besmettelijke (voor de volksgezondheid gevaarlijke) ziekten worden nooit aangegeven. Wel ; waar heeft de toenmalige Minister van Binnen landsche Zaken bij een brief van 6 September

1866 als zijn meening te kennen gegeven, dat hier niets anders dan epidemische ziekten worden bedoeld, maar niemand zal betwisten, dat die uitspraak, voor dien ouden tijd wellicht wijs, per slot even weinig belijnd is als het wettelijk voorschrift en dat sinds zij werd gegeven de wetenschap het inzicht in aard en wezen van ziekten sterk vermeerderd heeft. Er zijn onderscheidene niet in de wet genoemde

Sluiten