Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekten, van welker voorkomen de organen voor de gezondheidszorg op de hoogte moeten zijn, om tijdig maatregelen te kunnen nemen. Het is bijv. bekend, hoe de malaria in Noordholland op zeer uitgebreide schaal de volkskracht dreigde te ondermijnen. Eerst toen de endemie heftig was opgetreden, werd zij goed wereldkundig. Toen moesten zeer kostbare maatregelen genomen worden om haar te stuiten. Het is niet gewaagd te veronderstellen, dat, had plicht van aangifte bestaan, het kwaad eerder onderkend en met veel minder kosten bestreden had kunnen worden. Maatregelen tegen deze meer lokaal optredende ziekte kunnen uitgaan van de gemeenten; art. 34 (art. 25 der wet) van het thans aangeboden ontwerp voorziet daarin.

De onzekerheid, die met betrekking tot den plicht tot aangifte bestaat, moet worden opgeheven, door bij wettelijk voorschrift te doen vaststellen welke ziekten als besmettelijke ziekten worden beschouwd (zie bij art. 1 van het ontwerp). De grondslag voor de wet en haar toepassing zal daardoor komen vast te staan.

Wat de middelen van verweer betreft, die hierboven werden opgesomd, toont de Toelichting aan dat zij geheel ondoeltreffend zijn gebleken, zoodat bij herhaling de Regeering verzoeken bereikten om de totaal verouderde wet op de besmettelijke ziekten te herzien. De voormalige Centrale Gezondheidsdienst adviseerde erover; de medische inspectie ontstak haar licht; de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde drong op her ziening aan.

Met betrekking tot het bezoeken van scholen en tot de vaccinatie stemde het oorspronkelijk ontwerp principiëel overeen met de wet van 1872. Een belangrijke afwijking was echter gelegen in de poging hen, die bezwa* en hebben tegen de vaccinatie, tegemoet te komen. De bezwaren kunnen tweeërlei zijn. De gezond heidstoestand van het individu kan een beletsel zijn. De wet voorziet hierin reeds in de artt. 176 en c. Maar het kan ook zijn, dat de ouders van den leerling of de meerderjarige zelf gewetensbezwaar tegen de inenting hebben. De wet

Sluiten