Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorziet daarin niet en plaatst daardoor hen. die op godsdienstige gronden eerlijk overtuigd zijn, dat zij zich niet mogen laten inenten, voor de keuze tusschen doen wat hun geweten verbiedt en trachten ten koste van de waarheid een verklaring van geneeskundigen machtig te worden, dat de inenting gevaar voor de gezondheid oplevert, tenzij men financiëel in staat is, het buiten schoolbezoek te stellen. In dezen toestand mag niet worden berust.

De ondergeteekenden vinden geen aanleiding om principieel ten opzichte van de vaccinatie een ander standpunt in te nemen dan de wetgever van 1872 innam en bij het overgroots deel van het Nederlandsche volk ingang heeft gevonden.

Het gewetensbezwaar tegen de vaccinatie is, waar het zich bij het Nederlandsche volk voordoet, een gevolg van een godsdienstige overtuiging. Aan den wetgever komt daarover een oordeel niet toe. Eerbiediging van het bezwaar sluit geenszins instemming in. De poging, die in het wetsontwerp wordt gedaan om aan dit bezwaar tegemoet te komen, berust mede op de volgende overwegingen. De ervaring in Engeland leert, dat, maakt de wetgever het verkrijgen van een vrijstelling zeer gemakkelijk, talloozen daarvan gebruik maken, waarvan een groot deel zich laat vaccineeren, zoodra pokkengevaar dreigt. Tegen gemakzucht moet gewaakt ter wille zoowel van het gezag van de wet als van het belang van de volksgezondheid. In Engeland stijgen de ziekte- en sterftecijfers van pokken.

De ondergeteekenden meenen, dat niet is weerlegd, veeleer door de ervaring bevestigd de stelling, dat de vaccinatie een sterk, zij ’t ook niet absoluut voorbehoedmiddel is tegen de pokken. Er dient dus tegen gewaakt te worden dat de tegemoetkoming aan bezwaren niet verder ga dan de bezwaren en dat dit geschiedt zonder noemenswaardig gevaar voor het overgroots deel der bevolking. Ook moet rekening gehouden met de ervaring dat dezelfde geloofsovertuiging bij denzelfden persoon in den loop van den tijd ander inzicht toelaat, zoodat, wie aanvankelijk bezwaar had, dat later niet meer heeft.

Het systeem van het ontwerp is als volgt.

Sluiten