Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n°. 26) ©en andermaal gewijzigd ontwerp van wet werd aangeboden. In de desbetreffende toelichting merkten de ministers het volgende op.

Het ontwerp der vaccinatie ligt buiten de grenzen, die het zittend Kabinet zich voor zijn werkzaamheden heeft gesteld. Met die bepalingen zou behandeling van het wetsontwerp voor een lid van dit Kabinet niet wel mogelijk zijn. Het vele goede, dat het ontwerp overigens inhoudt, doet op behandeling prijs stellen. Daarom worden bij Nota van Wijzigingen de artikelen, die op de vaccinatie betrekking hebben, geschrapt en worden de artikelen van de wet van 1872, die de vaccinatie regelen, in stand gehouden.

Een amendemeni-Bijleveld c.s., strekkende om de door de Regeering geschrapte bepalingen wederom op te nemen werd na uitvoerige discussie met 62—12 stemmen verworpen.

Op het artikel van het ontwerp, waarbij de vaccinatie-bepalingen der wet van 1872 werden gehandhaafd, werd o. a. een amendement door mevr. de Vries-Bruins c.s. ingediend, beoogende een beteren waarborg te geven voor de gegrondheid van de vrijstelling van inenting wegens gezondheidsbezwaar, door voor te schrijven, dat de verklaring ingevolge art. 176, volgens welke van de inenting tegen pokken voor de gezondheid van den persoon, te wiens behoeve de verklaring wordt overgelegd, bijzonder gevaar is te duchten, moet worden afgegeven niet meer door twee door den betrokkene zelf aan te wijzen geneeskundigen, maar door twee geneeskundigen, van wie de een is de betrokken inspecteur van de volksgezondheid of een geneeskundige door dien inspecteur aangewezen. De aanneming van dit amendement (met 39 tegen 33 stemmen) gaf den Minister aanleiding schorsing van de beraadslaging te vragen, zoodat de behandeling, die door aanneming van een amendement, o. a. strekkende om de kosten van de maatregelen t. o. v. bacillendragers ten laste van het Rijk inplaats van ten laste van de gemeenten te brengen (zie de aant. bij art. 19) reeds eerder op verzoek van den Minister was geschorst, andermaal werd onderbroken.

Intusschen verscheen als gevolg van het feit, dat sinds eenigen tijd hier te lande na inenting

Sluiten