Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n°. 10) de bezwaren van den Minister tegen verdere behandeling van het ontwerp Besmettelijke-Ziektenwet doen vervallen. De Minister verzocht mitsdien heropening van de beraadslagingen over artikel 35, aan welk verzoek is voldaan.

De Regeering wijzigde genoemd artikel o. a. door daarin het door de Kamer aangenomen amendement van mevr. de Vries-Bruins op te nemen.

Een amendement-Bijleveld c.s., strekkende om het amendement van mevr. de Vries-Bruins ongedaan te maken, werd door de Kamer verworpen.

Door aanneming van een amendementBijleveld werd tenslotte in artikel 36 de gelegenheid gegeven tot vrijstelling van de vaccinatie op grond van gewetensbezwaren, nagenoeg geheel in den zin van het oorspronkelijke wetsontwerp-Aalberse.

— Met betrekking tot de t. a. v. de artt. 35 en 36 in het V. V. le Kamer gemaakte opmerkingen, merkten de Ministers het volgende op : Zoolang de vaccinatiedwang is opgeschort, mist het amendement-Bijleveld practische beteekenis, maar de bepalingen van dat amendement moeten beoordeeld worden los van de opschorting van den dwang. Het is den ondergeteekenden niet duidelijk geworden waarom gewetensbezwaren met betrekking tot vaccinatieplicht niet, met betrekking tot bijv. militieplicht wel geëerbiedigd zouden mogen en moeten worden. Zij meenen, dat met ernstige gewetensbezwaren wel mag - worden gerekend. Ten aanzien van de vaccinatie is daaraan nog een bijzonder voordeel verbonden. Immers kent de wet reeds de vrijstelling op grond van individueel gezondheidsbezwaar. Er is echter twijfel gerezen, of de bestaande bepaling wel altijd in den geest der wet is toegepast; het amendement van mevrouw de Vries—Bruins op artikel 36 der wet wees in die richting. Dit gevaar wordt aanmerkelijk verminderd door de mogelijkheid van vrijstelling op grond van gewetensbezwaar, waardoor de vrijstelling opgrond van gezondheidsbezwaar veel beter dan anders het geval zou zijn, zal kunnen worden gehouden binnen de enge perken, die de wetgever wil;

(Eindverslag Comm v. Rapp. le Kamer.)

Sluiten