Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1

lijke voorzieningen tegen besmettelijke ziekten te herzien;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art. 1. 1. Voor de toepassing van deze wet gelden als besmettelijke ziekten de ziekten, die als zoodanig bij algemeenen maatregel van bestuur zijn genoemd. Tuberculose en geslachtsziekten blijven hiervan uitgezonderd.

2. Bij den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in het vorige lid, wordt bepaald, op welke van de daarin genoemde ziekten artikel 3 dezer wet en op welke artikel 4 dezer wet van toepassing is. Die ziekten worden onderscheidenlijk aangeduid met: „groep A” en „groep B”.

3. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder „Onze Minister” de Minister, belast met de uitvoering van deze wet; onderscheidenlijk onder „hoofdinspecteur” en „inspecteur” de hoofdinspecteur en de inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, die Wij daarvoor hebben aangewezen.

Tuberculose en geslachtsziekte kunnen niet met de andere besmettelijke ziekten gelijk worden gesteld. Zij verschillen er in aard van doordat zij ten nauwste samenhangen met sociale toestanden en — wat de geslachtsziekten betreft — met het ethische leven. Bovendien vorderen zij gansch andere methoden van bestrijding — zoowel door haar aard als door de gevoelens van het publiek te haren opzichte. Behooren zij daarom in dit ontwerp niet thuis, dit beteekent niet, dat de Overheid met die ziekten geen bemoeienis zou moeten

Sluiten