Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1

hebben, maar die zal van een anderen aard moeten zijn. (M. v. T.)

— Ook na overweging van hetgeen in het Voorloopig Verslag wordt aangevoerd vóór opneming van tuberculose en geslachtsziekten in dit ontwerp meenen de ondergeteekenden, dat het niet goed zou zijn, indien daartoe werd overgegaan. De maatregelen, die het ontwerp kent, zijn voor die beide ziekten niet geschikt, hetzij omdat zij in de volksopvattingen geen steun zouden vinden, hetzij omdat die ziekten gansch andere middelen van bestrijding vorderen. Werden die beide ziekten in het ontwerp opgenomen, dan zouden zij het onderwerp van een afzonderlijk hoofdstuk moeten vormen, maar over hetgeen dat hoofdstuk zou moeten behelzen, bestaat vooralsnog eenheid van inzicht niet.

De bevoegdheid van de gemeentebesturen ten opzichte van deze twee ziekten woidt door art. 34 van het ontwerp (art. 25 der wet) in geenen deele ingekort. De gemeentebesturen ontleenen hun bevoegdheid, zich met de openbare gezondheid te bemoeien, aan art. 135 van de Gemeentewet. Met betrekking tot de ziekten, waartegen de Rijkswet maatregelen aan de hand doet, zou die bevoegdheid in twijfel getrokken kunnen worden, indien niet art. 34 haar handhaafde. Met betrekking tot tuberculose en geslachtsziekte blijft die bevoegdheid voor en na onveranderd. (M. v. A.)

— Zie de op blz. 218 v. opgenomen wet van 7 December 1934, S. 642 met uitvoeringsbesluiten.

— De besmettelijke ziekten zijn te onderscheiden in drie groepen. De eerste groep, die der z.g. exotische, omvat o. m. cholera, pest, vlektyphus, welke ziekten in ons land gewoonlijk niet voorkomen maar uit het buitenland overgebracht worden. Gele koorts behoeft hier niet genoemd te worden, omdat de overbrenger, de speciale mug, in ons klimaat niet kan leven. Tot deze groep moeten ook de pokken gerekend worden. Ten aanzien van deze ziekten is snel en krachtig handelen noodzakelijk om het eerste optreden te kunnen stuiten. De afzondering, het eerst noodige, is voorgeschreven in art. 3.

De tweede groep omvat o. m. buiktyphus, diphtherie, roodvonk, dysenterie. Deze ziekten

Sluiten