Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3

aanbrengen, waarvoor het model door Onzen Minister wordt vastgesteld.

Zie artikel 37 dezer wet

— Zie het op blz. 73 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 1 October 1929, S. 448, alsmede met betrekking tot het 4de lid de op blz. 96 opgenomen beschikking van 2 October 1929, Ned. Stct. n°. 192. Zie voorts het op blz. 70 opgenomen rondschrijven van 30 September 1929.

— In dit artikel worden de z.g. exotische ziekten bedoeld, als cholera, pest, vlektyphus, pokken. Volstrekte afzondering is voor deze gevallen onvoorwaardelijke eisch van beveiliging en die kan alleen bereikt worden in speciale inrichtingen (art. 18). (M. v. T.)

— In art. 27 van het wetsontwerp (art. 18 der wet) is voorzien in het geval, dat een gemeente alle voorzorg verwaarloost. Verder gaan, is niet noodig. De gemeenten kunnen, in den regel zonder groote inspanning en kosten, een overeenkomst sluiten met een ziekenhuis, waardoor in de behoefte is voorzien. Voor spoedeischende gevallen heeft het Rijk eenige barakken, die reeds jaren gebruikt worden om aan gemeenten verhuurd te worden, indien zich een geval van besmettelijke ziekte voordoet en spoedige afzondering niet mogelijk is. Voor personeel zorge ook dan de gemeente zelve; de inspectie is daarbij steeds tot hulp bereid. (M. v. A.)

Zie ook de aanteekeningen bij art. 18.

— Wordt de lijder verpleegd in een inrichting, die op de hoogte van ha<ar taak staat, dan kan het hoofd van die inrichting aangewezen worden. Wordt de lijder niet in een inrichting verpleegd, dan zal zoo eenigszins mogelijk een ander geneeskundige aangewezen moeten worden. Imperatieve voorschriften kan de wet hiervoor niet geven, omdat met plaatselijke toestanden gerekend moet worden en de aanwijzing mede van het inzicht van den burgemeester moet afhangen. (M. v. A.)

— In een gewijzigd ontwerp was de mogelijkheid geopend, dat de inspecteur door een verzoek aan den burgemeester leiding zou geven. Hiervan zou alleen dan sprake zijn, indien de reeds getroffen maatregelen on vol-

Sluiten