Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5

indien de hier bedoelde geneeskundige of de inspecteur hem berichten, dat de noodige maatregelen tegen verspreiding der ziekte niet voldoende worden of kunnen worden toegepast. De burgemeester kan de afzondering gelasten op advies van den bedoelden geneeskundige of van den inspecteur. Voor het geval de inspecteur adviseert, is de procedure van bet artikel behouden. Volgens deze regeling zal de inspecteur eerst in de tweede plaats optreden, indien nl. het öf bij den medicus ter plaatse öf bij den burgemeester aan de noodige activiteit ontbreekt. De bescherming van de openbare gezondheid vordert dan, dat worde ingegrepen, waartoe het Rijksgezag geroepen is. De inspecteur weet spoedig, op wie hjj rekenen kan, op wie niet; hij zal dus in veel gevallen niet tot inmenging overgaan.

In het derde lid is alleen aan het advies van den inspecteur, niet ook aan dat van den geneeskundige, een dwingende kracht gegeven. Plaatselijke verhoudingen kunnen het zeer ongeraden maken, dat de burgemeester door het advies van een plaatselijken geneeskundige eenigermate gedwongen zou kunnen worden. Bovendien is de inspecteur vóór allen geroepen, te waken voor het algemeen belang. (M. v. A.)

— In een gewijzigd ontwerp van wet waren het derde en het vijfde lid geschrapt en het vierde lid gewijzigd, een en ander met het doel, den burgemeester de verantwoordelijkheid te laten en den inspecteur te bepalen bij de controleerende taak.

Bij amendement werden echter deze schrapping en wijziging ongedaan gemaakt.

Art. 5. 1. Hij die naar het oordeel van den inspecteur gevaar oplevert voor overbrenging van of verdacht moet worden te lijden aan een besmettelijke ziekte van groep A kan door den burgemeester op advies van dien inspecteur onderworpen worden aan maatregelen van afzondering, waarneming, toezicht en onderzoek. De inspecteur deelt in zijn advies de feiten mede, waarop het steunt. Het bepaalde in de beide vorige zinsneden vindt tot

Sluiten