Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5

wering van een besmettelijke ziekte van groep B overeenkomstige toepassing, indien naar het oordeel van den inspecteur de verspreiding van die ziekte in bijzondere mate dreigt voort te gaan.

2. Indien de burgemeester niet binnen 24 uren aan het advies van den inspecteur gevolg heeft gegeven, kan deze de beslissing van Onzen Minister vragen.

3. Blijkt den inspecteur, dat een geval van een besmettelijke ziekte van groep A of van groep B aanwezig is, dan vindt artikel 3 of artikel 4 toepassing.

4. Blijkt den inspecteur, dat gevaar voor besmetting of een geval van besmettelijke ziekte van een der beide groepen niet aanwezig is, dan worden de maatregelen onverwijld opgeheven.

5. Wij geven bij algemeenen maatregel van bestuur nadere voorschriften met betrekking tot de in dit artikel bedoelde maatregelen.

Zie het op blz. 73 onder de bijlagen dezer wet opgenomen besluit van 1 Ootober 1929, S. 448.

— Behalve aan de lijders moet ook aandacht geschonken worden aan de verdachten, de z.g. contacten en de ziektelciemdracers. Art. 5 voorziet hierin. De verdachten en de contacten bieden hier geen moeilijkheid voor zoover het betreft na te gaan of de ziekte binnen het wetenschappelijk vastgestelde incubatietijdperk al of niet uitbreekt. Het kan echter voorkomen, dat personen, bij wie ziektesymptomen niet optreden, toch besmet zijn. In een deel der gevallen is dit niet van verdere beteekenis, doch voor een ander deel wel, wanneer nl. de personen tot zoogenaamde ziektekiemdragers zijn geworden. Deze ziektekiemdragers vindt men ook onder de herstelde zieken. Het is nu juist in de laatste decenniën gebleken hoe bij verschillende ziekten deze ziektekiemdragers oorzaak zijn van het optreden van gevallen in een omgeving, die langer dan den duur van het

Sluiten