Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 6

oplevert voor verspreiding van een bij algemeenen maatregel van bestuur voor de toepassing van dit artikel genoemde besmettelijke ziekte, werkzaam is of blijft in een beroep of bedrijf, dat bevorderlijk is aan de verspreiding van die ziekte. Het verbod wordt opgeheven na advies van den inspecteur, binnen wiens ambtsgebied die persoon woont. •

2. De burgemeester doet een afschrift van zijn beschikking, inhoudende een verbod, als in het eerste lid bedoeld, onverwijld aan den belanghebbende uitreiken. Deze kan binnen driemaal 24 uren, nadat het afschrift hem is uitgereikt, tegen de beschikking bij Onzen Minister in beroep komen. Dit wordt op het afschrift vermeld. De inspecteur, aan wien de burgemeester binnen 24 uren afschrift van zijn beschikking zendt, kan binnen acht dagen na haar dagteekening tegen de beschikking bij Onzen Minister in beroep komen. Gelijk beroep staat den inspecteur open, indien de burgemeester niet binnen een termijn, als door den aard der ziekte geboden is, een beschikking op het advies van den inspecteur neemt. De beschikking van den burgemeester blijft buiten werking gedurende den termijn voor het instellen van beroep door den belanghebbende en de behandeling van dat beroep.

3. De beslissing van Onzen Minister treedt voor de toepassing van dit artikel in de plaats van die van den burgemeester.

4. De burgemeester geeft in geval van vertrek van een persoon, te wiens aanzien een verbod geldt, als bedoeld in het eerste lid, naar een andere gemeente, van het verbod kennis aan den burgemeester

Sluiten