Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 8

waarplaatsen zijn hier en daar niet meer dan kinderpakhuizen en door de overvulling van onhygiënische ruimte kweekplaatsen van besmettelijke ziekten. De toestand van deze inrichtingen zal een punt van onderzoek uit“ maken; wellicht zullen speciale voorschriften noodig blijken. Maar er dient alvast te worden begonnen met het in artikel 8 opgenomen verbod. Dat dit in de wet van 1872 niet voorkwatfn is te verklaren door het feit dat de kinderbewaarplaatsen eerst in latere jaren ingang hebben gevonden.

Onder scholen zijn te verstaan alle inrichtingen voor klassikaal onderwijs; het woord is algemeen gebruikt en omvat dus zoowel bewaarscholen als lagere en middelbare scholen en gymnasia.

— Art. 14 van de wet laat toe, dat kinderen uit een gezin weggezonden worden, vóórdat het geval van de ziekte officieel is vastgesteld, maar nadat vermoeden of zekerheid aangaande de ziekte is ontstaan. Deze practijk moet worden geweerd. Daartoe strekt het tweede lid. (M. v. T.)

— Het woord „bewoner” is algemeen gebruikt, er is zoowel de tijdelijke als de blijvende bewoner onder begrepen. Het eerste lid heeft alleen betrekking op een meerderjarige, waarmede gelijk wordt gesteld een minderjarige, die in de school of bewaarplaats arbeid verricht. Het vierde lid slaat alleen op andere minderjarigen, wat wel steeds leerlingen of kleine kinderen zullen zijn. Voor dezen wordt de plicht gelegd op hen, bij wie zij inwonen. Hij, die minderjarige commensalen houdt, kan en moet dien plicht nakomen door de overeenkomst, krachtens welke zij in zijn woning zijn, te beëindigen, indien zij ondanks het wettelijk verbod en zijn bemoeiingen toch naar de school zouden gaan. (M. v. A.)

— De term „minderjarigen” is hier genomen om kinderen van een kinderbewaarplaats en leerlingen van een school te omvatten, ter vereenvoudiging van de redactie. Blijkens het I eerste lid van artikel 9: „of minderjarigen, die haar bezoeken” staat: „minderjarigen” hier tegenover „personeel”, waaronder ook minderjarigen kunnen voorkomen, maar van wie niet

i

Sluiten