Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 14

en logementen en geeft den burgemeester een onbepaalde bevoegdheid ten aanzien van deze inrichtingen : zij noemt in art. 4 huizen, keeten en vaartuigen, die brandpunten van besmetting zijn of dreigen te worden. De/e onderscheiding is niet juist. Lang vóórdat een huis enz. „brandpunt van besmetting” is of zelfs dreigt te wor den, kan er besmetting van uitgaan. Aan den anderen kant is het niet noodig, logementen en slaapsteden afzonderlijk te vermelden. De deskundigen weten tegenwoordig al te goed, hoe gevaarlijk deze inrichtingen kunnen zijn, maar zij kunnen begrepen worden onder den algemeenen term „gebouwen”. Andere maatregelen dan reiniging, ontsmetting en zoo noodig sluiting behoeven naast de voorzieningen van de artt. 3 en 4 niet getroffen te worden; de onbeperkte bevoegdheid, die den burgemeester in art. 3 is toegekend, is niet noodig.

Voor alle gebouwen, voer- en vaartuigen moet als criterium voor de noodzakelijkheid van ingrijpen gelden, dat zij gevaar voor besmetting opleveren.

Het tweede lid heeft betrekking op goederen en eet- of drinkwaren.

Art. 5 van de wet handelt over de ontsmetting van goederen. De vernietiging, die dat artikél ook kent, is ondergebracht in art. 23 van dit ontwerp (art. 15 der wet). Deze splitsing is zakelijk juister dan de vereeniging.

Het tweede lid omvat meer dan art. 5 van de wet. In de eerste plaats opent het de mogelijkheid, vervoer van voorwerpen of goederen, die gevaarlijk zijn voor besmetting, te beletten. Art. 8 van de wet heeft een min of meer overeenkomstige bepaling, maar is te beperkt, doordat het alleen slaat op „voorwerpen, die in aanraking waren met lijders of overledenen aan een besmettelijke ziekte”. Het ontwerp noemt: verdachte of voor het overbrengen van besmetting vatbare voorwerpen uit een gebouw enz., waar een geval van besmettelijke ziekte voorkomt of voorkwam.

Nieuw, in het tweede lid, is de mogelijkheid van maatregelen ten aanzien van eet- of drinkwaren. Melk, water, om twee voor de hand liggende voorbeelden te noemen, kunnen besmet of van besmetting verdacht zijn. Dan moet kunnen worden ingegrepen, desnoods

Sluiten