Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 19

En in eerstgenoemd geval is het gevaar voor uitbreiding van de ziekte grooter en de kans op een behoorlijke verzorging in afzondering van den lijder veel geringer.

De ondergeteekenden kunnen op bovengenoemde gronden niet toezeggen, dat zij in geen geval tot toepassing van artikel 18 zullen overgaan.

(Aanhangsel tot het Verslag v/d Hand. 2® Kamer 1931/32, blz. 53.)

Art. 19. 1. De gemeente draagt, behoudens het bepaalde in het tweede en het derde lid van dit artikel, de kosten van maatregelen, die krachtens deze wet worden genomen, en van tegemoetkomingen, zoo die worden toegekend door het gemeentebestuur, aan hen, die door maatregelen van afzondering, waarneming, reiniging of ontsmetting, inkomsten derven.

2. Het Rijk draagt de kosten van maatregelen, die krachtens artikel 17 worden genomen voor zoover zij niet door belanghebbenden kunnen worden vergoed. Wij behouden Ons voor bij algemeenen maatregel van bestuur nadere voorschriften te geven voor de vaststelling van die vergoeding en de invordering daarvan.

3. Indien aan hen, die ten gevolge van de toepassing van artikel 6 hun beroep of bedrijf moeten opgeven en daardoor inkomsten derven, die voor hun levensonderhoud noodzakelijk zijn, een tegemoetkoming wordt toegekend, draagt het Rijk de kosten daarvan. De toekenning van een tegemoetkoming geschiedt door Ons. Wij geven bij algemeenen maatregel van bestuur nadere voorschriften voor de toepassing van deze bepaling.

Zie het bij het voorgaande artikel genoemde besluit.

Sluiten